CREȘTE CE­RE­REA DE CRE­DI­TE

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

O creștere de 80% a ra­poar­te­lor des­pre cli­en­ţi emi­se de Bi­ro­ul de Cre­dit pentru bănci în pri­me­le do­uă luni ale anu­lui, la 1,9 milioane, de­no­tă o po­si­bi­lă re­lan­sa­re a ce­re­rii de cre­di­te, mai ales că aproa­pe ju­mă­ta­te din ra­poar­te au fost eli­be­ra­te în con­tul ce­re­ri­lor noi de cre­di­te. Băn­ci­le au so­li­ci­tat in­for­ma­ţii des­pre 878.000 de cli­en­ţi po­ten­ţia­li, ce­ea ce înse­am­nă o creștere de peste 11% fa­ţă de pri­me­le do­uă luni ale anu­lui tre­cut. În ace­lași timp, si­tua­ţia cre­di­te­lor de­ja con­trac­ta­te nu se îmbu­nă­tă­ţește: la fi­ne­le lui ia­nua­rie, cre­di­te de peste 8,8 mld. lei ave­au întârzi­eri de plată de peste 90 de zi­le, fi­ind con­to­ri­za­te de bănci la ca­te­go­ria pi­er­deri. Ele re­pre­zin­tă trei sfer­turi din volumul to­tal al res­tan­ţe­lor acu­mu­la­te de populaţie la pla­ta ra­te­lor, ca­re înse­am­nă 11,5 mld. lei. Fa­ţă de ia­nua­rie 2013, volumul res­tan­ţe­lor a cres­cut cu 21%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.