SOLUŢIILE CLOUD ASI­GU­RĂ RE­DU­CERI ALE COS­TU­RI­LOR DE 10%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Adop­ta­rea so­lu­ţi­i­lor cloud de­ter­mi­nă re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor ope­ra­ţi­o­na­le ale unei com­pa­nii cu cel pu­ţin 10%, aces­ta fi­ind unul din­tre prin­ci­pa­le­le avan­ta­je pe ca­re le ofe­ră ser­vi­ci­i­le de cloud com­pu­ting - ser­vi­cii de cal­cul și sto­ca­re de date online - și pentru ca­re tot mai mul­te fir­me, atât ma­ri­le cor­po­ra­ţii, cât și ce­le de ta­lie mai mică, își îndre­ap­tă aten­ţia că­tre aces­te noi ti­puri de so­lu­ţii IT, po­tri­vit lui Pras­hant Ba­rot, di­rec­tor de tehnologie în ca­drul Ora­cle pentru re­gi­u­nea Europa, Ori­en­tul Mij­lo­ciu și Afri­ca (EMEA). „În ul­ti­mii 2-3 ani adop­ta­rea so­lu­ţi­i­lor de cloud de că­tre com­pa­nii a fost mult mai evi­den­tă (vi­zi­bi­lă) da­to­ri­tă faptului că prin in­ter­me­di­ul aces­tor so­lu­ţii fir­me­le își îmbu­nă­tă­ţesc mo­dul în ca­re li­vre­a­ză ser­vi­cii pentru cli­en­ţii lor, dar și pentru pro­pria afa­ce­re. Exis­tă trei avan­ta­je ale adop­tă­rii so­lu­ţi­i­lor cloud: re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor ope­ra­ţi­o­na­le, re­du­ce­rea ris­cu­ri­lor și agi­li­ta­te în li­vra­rea de ser­vi­cii pe pia­ţă“, a de­cla­rat pentru ZF Ba­rot. El a ex­pli­cat că re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor ope­ra­ţi­o­na­le es­te prin­ci­pa­lul mo­tiv pentru ca­re companiile aleg să im­ple­men­te­ze soluţiile cloud, eco­no­mi­i­le re­a­li­za­te fi­ind de cel pu­ţin 10%, în func­ţie de di­men­si­u­nea fir­mei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.