CON­DU­CE­REA ROMTELECOM A APRO­BAT REBRANDINGUL COM­PA­NI­EI SUB BRAN­DUL „T“AL DEUTSCHE TELEKOM

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Con­si­li­ul de Ad­mi­nis­tra­ţie al Romtelecom a apro­bat într-o șe­din­ţă, săp­tă­mâna tre­cu­tă, rebrandingul com­pa­ni­ei sub un brand al gi­gan­tu­lui ger­man Deutsche Telekom, ter­me­nul es­ti­mat pentru fi­na­li­za­rea ope­ra­ţi­u­nii fi­ind 12 sep­tem­brie. Si­mul­tan ar urma ca și Cosmote, ope­ra­to­rul de te­le­fo­nie mo­bi­lă cu ace­lași ac­ţi­o­nar ma­jo­ri­tar ca și Romtelecom - gru­pul elen OTE - să tre­a­că la bran­dul T-Mo­bi­le. Romtelecom es­te de­ţi­nu­tă de gru­pul elen OTE (54% din ac­ţi­uni) și statul ro­mân (46% din ac­ţi­uni), iar ac­ţi­o­na­rul ma­jo­ri­tar al grupului elen es­te gru­pul ger­man Deutsche Telekom. Bu­ge­tul to­tal al re­bran­din­gu­lui com­pa­ni­ei de te­le­fo­nie fi­xă ar fi de 10 milioane de eu­ro, su­mă ca­re in­clu­de de la pu­bli­ci­ta­te până la re­mo­de­la­rea ma­ga­zi­ne­lor. Pri­me­le de­ci­zii le­ga­te de re­bran­ding au fost apro­ba­te în CA-ul Romtelecom în lu­na ia­nua­rie, dar în șe­din­ţa din ace­as­tă săp­tă­mână au fost sta­bi­li­te noi de­ta­lii, con­form da­te­lor ZF. Tre­ce­rea Romtelecom la un brand al Deutsche Telekom a fost apro­ba­tă și de re­pre­zen­tan­ţii Mi­nis­te­ru­lui So­ci­e­tă­ţii Infor­ma­ţi­o­na­le în con­di­ţi­i­le în ca­re re­pre­zen­tan­ţii sta­tu­lui ro­mân spe­ră că ace­as­tă mu­ta­re va avea un impact po­zi­tiv asu­pra pro­ce­su­lui în curs de vânza­re a ac­ţi­u­ni­lor la companie, prin in­ter­me­di­ul unei lis­tări la bursă. „Pentru Ro­mânia tre­ce­rea la un brand al Deutsche Telekom va fi un avan­taj. Va avea un impact po­zi­tiv asu­pra lis­tă­rii la bursă“, afir­mă sur­se fa­mi­lia­re cu dis­cu­ţi­i­le. Apro­ba­rea ope­ra­ţi­u­nii de re­bran­ding a Romtelecom de că­tre statul ro­mân sub un nu­me dat de Deutsche Telekom, si­mul­tan cu o schim­ba­re si­mi­la­ră și la Cosmote, es­te practic echi­va­len­tă cu o fu­zi­u­ne între ce­le do­uă com­pa­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.