PRODUCĂTORUL JOCULUI CANDY CRUSH VREA 533 MILIOANE DO­LARI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Com­pa­nia cre­a­toa­re a po­pu­la­ru­lui joc pentru smar­tpho­ne-uri Candy Crush Sa­ga, King Di­gi­tal Enter­tain­ment, vrea să ob­ţi­nă până la 24 de do­lari pe ac­ţi­u­ne într-o ofer­tă pu­bli­că ini­ţia­lă ca­re ar pu­tea adu­ce com­pa­ni­ei 533 de milioane de do­lari. Pro­pri­e­ta­rii King, între ca­re se află Apax Par­tners și fir­ma de investiţii Index Ven­tu­res, vor vin­de 22,2 milioane de ac­ţi­uni la un preţ cu­prins între 21 de do­lari și 24 de do­lari, po­tri­vit da­te­lor pu­bli­ca­te mi­er­curi de companie. Pre­ţul ma­xim sta­bi­lit în ofer­ta pu­bli­că ini­ţia­lă eva­lue­a­ză King la cir­ca 7,6 miliarde de do­lari. King Di­gi­tal Enter­tain­ment, înre­gis­tra­tă la Du­blin, va folosi fon­du­ri­le ob­ţi­nu­te prin lis­ta­rea la bur­sa din New York pentru fi­nan­ţa­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor cu­ren­te și investiţii. Candy Crush a adus anul tre­cut 78% din veni­tu­ri­le King, ca­re es­te și cre­a­to­rul jocului Pet Res­cue Sa­ga. Suc­ce­sul Candy Crush a con­tri­bu­it la creșterea de 11 ori a veni­tu­ri­lor King în 2013, la 1,9 miliarde de do­lari. Pro­fi­tul a ur­cat la 567,6 milioane de do­lari, de la 7,8 milioane de do­lari în 2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.