UN NOU EXIT PENTRU RADU GEORGESCU

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Un grup de in­ves­ti­tori români cu investiţii în industria IT lo­ca­lă a cum­pă­rat Axi­gen Mes­sa­ging, un fur­ni­zor lo­cal de so­lu­ţii de co­mu­ni­ca­re prin e-mail și par­te a grupului de fir­me IT GeCAD Gro­up, de­ţi­nut de an­tre­pre­no­rul Radu Georgescu. „GeCAD Gro­up anun­ţă vânza­rea Axi­gen Mes­sa­ging că­tre un grup for­mat din pa­tru an­tre­pre­nori români cu investiţii în industria IT lo­ca­lă. Va­loa­rea tran­zac­ţi­ei es­te con­fi­den­ţia­lă. Dezvoltarea Axi­gen a înce­put în 2004, cu obi­ec­ti­vul de a fur­ni­za o tehnologie de top în domeniul co­mu­ni­că­rii prin e-mail, atât în Ro­mânia cât și glo­bal. În cei 10 ani de exis­ten­ţă, ac­ti­vi­ta­tea s-a ex­tins la ni­vel internaţional și teh­no­lo­gia Axi­gen a ajuns să fie adop­ta­tă de că­tre fur­ni­zori de ser­vi­cii In­ter­net, ope­ra­tori te­le­com, in­sti­tu­ţii gu­ver­na­men­ta­le și com­pa­nii de pe tot cu­prin­sul glo­bu­lui“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al GeCAD Gro­up. De­ci­zia ieși­rii din ac­ţi­o­na­ria­tul Axi­gen Mes­sa­ging a fost do­rin­ţa de a in­clu­de so­ci­e­ta­tea într-un grup de in­te­gra­tori IT ca­re să îi per­mi­tă un ac­ces mai fa­cil la cli­en­ţi și proiecte com­ple­xe. „Ace­as­ta es­te o decizie stra­te­gi­că pentru GeCAD Gro­up și asi­gu­ră to­to­da­tă Axi­gen Mes­sa­ging

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.