„Sunt co­pil de Vo­da­fo­ne, dar nu e neap rat ne­voie s m ci­te­zi ca ata­re. Am intrat în te­le­com i nu am mai ie it.“Era anul 1999 când p ea pentru pri­ma oar în se­di­ul Con­nex, pe când era stu­dent la li­te­re.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

înce­put prin a su­na cli­e­nții din ba­ze­le de date, a le ex­pli­ca si­tuația con­tu­lui și a le vin­de ex­trao­pți­uni de vo­ce. „Con­te­a­ză ex­trem de mult să știi să vor­bești cu cli­e­nții, pentru că nu poți să îți dai se­a­ma din bi­rou ce își do­resc“. De la te­le­sa­les, Cra­mer a intrat în de­par­ta­men­tul de mar­ke­ting, un­de fă­cea ana­li­ze de piață și ana­li­za com­por­ta­men­tul cli­e­nți­lor. „Cli­en­tul voia atunci să vor­be­as­că la te­le­fon și să ai­bă un mo­bil și să știe să îl fo­lo­se­as­că, însă erau alte cos­turi atunci și efor­tul de achi­ziție era mai ma­re.“

Pri­mul con­tact cu cam­pa­ni­i­le de mar­ke­ting și lu­crul cu oa­meni în su­bor­di­ne au înce­put în 2001, când coor­do­na o echi­pă de angajați ca­re su­nau cli­e­nții și le ofe­re­au noi pro­du­se sau ser­vi­cii. Din 2003, a tre­cut la ma­na­ge­ment de pro­dus, într-o pe­ri­oa­dă când piața creștea ex­plo­ziv de la an la an. Nu ui­tă nici acum că oa­me­nii stă­te­au la co­zi în ma­ga­zi­ne să-și cum­pe­re te­le­foa­ne noi sau să prin­dă ul­ti­me­le pro­moții, o pe­ri­oa­dă când a vă­zut cu ade­vă­rat cum re­a­cți­o­nea­ză po­pu­lația la cu­vântul „pro­moție“. „Ești me­reu în zo­na asta ca­re ar­de și știi me­reu ce se întâmplă în piață, ve­zi cum se schim­bă cli­en­tul și ce își do­rește sau cum evo­lue­a­ză.“De la mi­nu­te în plus, re­du­ceri la abo­na­ment sau pro­gra­me de ore fa­vo­ri­te cu ta­ri­fe mai mici, Cra­mer a vă­zut cum su­te­le de mi­nu­te au de­venit de-a lun­gul tim­pu­lui mii de mi­nu­te sau, mai mult, cum cli­e­nții au ui­tat că tre­bu­ie să își ve­ri­fi­ce zil­nic sto­cul de mi­nu­te sau me­sa­je ră­ma­se.

În 2014, spu­ne ma­na­ge­rul, ten­di­nța ope­ra­to­ri­lor es­te de a oferi cât mai mul­te be­ne­fi­cii, ca­re merg că­tre con­cep­te pre­cum „ne­li­mi­tat“sau „to­tul in­clus“. „Cli­en­tul nu vor­bește ne­pă­rat mii de mi­nu­te. Cli­en­tul vor­bește cât are ne­voie, du­pă ca­re fo­lo­sește inter­ne­tul sau alte ser­vi­cii. Din­co­lo de can­ti­tăți, con­te­a­ză și să poți folosi fa­ci­li­tăți­le obți­nu­te pentru o anu­mi­tă su­mă de bani“, spu­ne Cra­mer. Mai exact, ma­na­ge­rul fa­ce tri­mi­te­re la ca­li­ta­tea sem­na­lu­lui, rețe­aua sau vi­te­za de in­ter­net. „Vo­da­fo­ne a su­bli­niat de fi­e­ca­re da­tă că are cea mai bu­nă rețea, cea mai bu­nă vi­te­ză la in­ter­net și ter­mi­na­le­le ce­le mai bu­ne din ca­te­go­ria de smar­tpho­ne, fără să vor­bim des­pre can­ti­ta­tea de mi­nu­te in­clu­să. Sun­tem pri­mii ca­re la ze­ce eu­ro lu­nar am in­clus un smar­tpho­ne pentru ca­re cli­en­tul nu a mai tre­bu­it să plă­te­as­că.“Acce­si­bi­li­ta­tea pri­me­a­ză în fața prețu­lui mic, ob­ser­vă ma­na­ge­rul.

În ce­ea ce pri­vește seg­men­ta­rea pi­eței, Cra­mer spu­ne că, în ca­zul uti­li­za­to­ri­lor de car­te­le pre­plă­ti­te, pre­do­mi­nă oa­me­nii cu un stil de viață mai di­na­mic sau ti­neri și co­pii, un­de se pot con­tro­la mai sigur cos­tu­ri­le. De ce­a­lal­tă par­te, abo­nații nu vor să ai­bă drept pre­o­cu­pa­re lip­sa mi­nu­te­lor sau goa­na du­pă car­te­le de reîncăr­ca­re. „Mi­i­le de mi­nu­te și toa­te ce­le au ajuns în sfe­ra în ca­re omul es­te li­niștit, știe că are suficient in­clus și nu își bate ca­pul cu cos­turi su­pli­men­ta­re. Acum nu mai tre­bu­ie să faci asta, ci să te bu­curi de date, să înveți să fo­lo­sești inter­ne­tul și să ve­zi ce ofe­ră smar­tpho­ne-ul tău.“

Cra­mer ad­mi­te că, în Ro­mânia, cu­vântul „ne­li­mi­tat“vin­de foar­te bi­ne. Prin cam­pa­nia Vo­da­fo­ne RED, ope­ra­to­rul a in­tro­dus în apri­lie 2013, în pre­mi­e­ră pe piața lo­ca­lă, pri­mul abo­na­ment cu mi­nu­te ne­li­mi­ta­te cu smar­tpho­ne in­clus, la un cost lu­nar de 29 de eu­ro. Pro­du­sul a evo­luat, iar cli­en­tul pri­mește acum asi­gu­ra­re, roa­ming ne­li­mi­tat, muzică pe te­le­fon și poate su­na la un call cen­ter de­di­cat. Es­te ofer­ta cu ca­re Cra­mer se mândrește cel mai mult, însă amin­tește și de pro­gra­me­le „Un smar­tpho­ne pentru fi­e­ca­re ro­mân“și „O ta­ble­tă pentru fi­e­ca­re ro­mân“. În cei 15 ani de ex­pe­ri­e­nță, a învățat o le­cție ge­ne­ral va­la­bi­lă în in­dus­trie: toa­te ofer­te­le tre­bu­ie să fie sim­ple; lu­cru­ri­le ca­re sunt com­ple­xe și ca­re nu ajung re­pe­de la con­su­ma­tor și nu sunt pe lim­ba lui nu fun­cți­o­nea­ză; tre­bu­ie să fii sim­plu și să co­mu­nici clar be­ne­fi­ci­ul, prețul și ex­pe­ri­e­nța. Toc­mai de ace­ea ten­di­nța din pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re va fi de sim­pli­fi­ca­re, iar ac­cen­tul se va pu­ne și mai mult pe date, smar­tpho­ne-uri și apli­cații.

Din 2008 până în pre­zent, Vo­da­fo­ne es­te ope­ra­to­rul ca­re a atras cel mai ma­re nu­măr de cli­e­nți de la rivali prin ser­vi­ci­ul de por­ta­re, po­tri­vit ANCOM. Ast­fel, din to­ta­lul de 825.000 de nu­me­re de mo­bil por­ta­te, 288.000 s-au îndrep­tat că­tre Vo­da­fo­ne, 270.000 că­tre Oran­ge, iar 254.000 înspre Cosmote. Cir­ca 23.000 de nu­me­re se por­te­a­ză lu­nar într-o altă rețea. „În mo­men­tul de față, în con­diți­i­le în ca­re fa­ci­li­tăți­le din piață sunt stan­dar­di­za­te, cli­en­tul tin­de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.