Es­te ast zi eful de ma­na­ge­ment de pro­dus al Romtelecom i Cosmote, dup ce a lu­crat an­te­ri­or la con­cu­ren ii Oran­ge i Vo­da­fo­ne, dar i pentru ope­ra­tori te­le­com din Ca­na­da.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

-am an­ga­jat mai întâi ca agent co­mer­cial cu sar­sa­naua în spa­te, vin­de­am bis­cu­iți, su­curi și de­o­do­ran­te, și apoi am ajuns în mar­ke­ting, un­de fă­ce­am ana­li­ze de piață.“În 1997, Io­niță se an­ga­ja la Dia­log, un­de a lu­crat ca mar­ket ma­na­ger la in­tra­rea com­pa­ni­ei în orașe­le din Tran­sil­va­nia – „Era o pe­ri­oa­dă hei­ru­pis­tă. Pro­moția cea mai bu­nă la mo­men­tul respectiv era să-i dai cli­en­tu­lui ta­xă de ac­ti­va­re ze­ro, față de cea im­pu­să de ope­ra­tori, de 50 de do­lari. Da­că des­chi­de­ai Gher­la ca oraș, ofe­re­ai ta­xă de ac­ti­va­re ze­ro și toți se bu­lu­ce­au. Era o ino­vație la vre­mea ace­ea să spui că dai 50% re­du­ce­re la abo­na­ment timp de trei luni, în loc să spui că oferi ta­xă de ac­ti­va­re ze­ro“. Își amin­tește și de sa­la­ri­i­le foar­te bu­ne pentru un tânăr ieșit de pe băn­ci­le șco­lii – „câști­gam tri­plu față de ta­tăl meu, ca­re avea 25 de ani de ex­pe­ri­e­nță la stat“. Do­ri­nța de a fa­ce un MBA în afa­ra Ro­mâni­ei l-a de­ter­mi­nat să ple­ce în 2000 în Ca­na­da, pentru că ab­sol­ven­tul de ASE cre­dea că școa­la ro­mâneas­că nu i-a adus de­cât, în cel mai bun caz, cu­noști­nțe te­o­re­ti­ce. Ce­ea ce tre­bu­ia să fie o re­lo­ca­re de trei ani s-a tran­sfor­mat, de fapt, în șap­te ani pe­tre­cuți de­par­te de Ro­mânia, timp în ca­re a lu­crat în pa­tru com­pa­nii cu ac­ti­vi­ta­te în te­le­co­mu­ni­cații în To­ron­to și Mon­tréal. „În GSM, Ro­mânia era prin­tre pi­o­ni­eri. Lu­cru­ri­le pe ca­re le fă­ce­am aco­lo erau ca și ce­le de aca­să. Pi­ețe­le din SUA și Ca­na­da erau mult sub ce­ea ce se fă­cea în Europa la vre­mea res­pec­ti­vă.“

Ga­bri­el Io­niță spu­ne că sti­lul ro­mâni­lor es­te mult mai agre­siv față de cel ca­na­dian, însă ex­pe­ri­e­nța l-a învățat să adop­te un mod di­fe­rit de a in­te­ra­cți­o­na cu cei din jur la ni­vel pro­fe­si­o­nal – „la ora cinci du­pă-amia­ză, toa­tă lu­mea se oprea din ac­ti­vi­ta­te și ple­ca aca­să“. S-a întors în ța­ră în 2007 din mo­ti­ve per­so­na­le și a înțe­les re­pe­de că mul­te din­tre proi­ec­te­le im­ple­men­ta­te aco­lo nu se pu­te­au apli­ca pe piața lo­ca­lă. El spu­ne că, în Ca­na­da, gra­dul de pe­ne­tra­re a ser­vi­ci­i­lor te­le­com es­te de 70%, iar veni­tul per con­su­ma­tor în zo­na de car­te­le pre­plă­ti­te es­te de 15 do­lari lu­nar, în timp ce în Ro­mânia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.