2,8 2,3 2,3 2,0 2,1 2,9 2,6 2,25 2,9 2-2,5

Business Magazin (Romania) - - + MACROECONOMIE -

schim­ba­rea mo­de­lu­lui de creștere eco­no­mi­că, având în ve­de­re că su­praîncăl­zi­rea economiei în anii ca­re au pre­ce­dat cri­za s-a da­to­rat în prin­ci­pal con­su­mu­lui ex­ce­siv, re­a­li­zat pe da­to­rie. Una din­tre con­clu­zii a fost ne­ce­si­ta­tea re­luă­rii crește­rii eco­no­mi­ce pe ba­ze să­nă­toa­se, ca­re să nu mai cre­e­ze de­ze­chi­li­bre ex­ter­ne. Ro­mânia ră­mâne de­pen­den­tă de ca­pi­ta­lu­ri­le străi­ne pentru fi­na­nța­rea economiei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.