ECHI­LI­BRU PE O PIA­ŢĂ DEZECHILIBRATĂ

Business Magazin (Romania) - - + ANTREPRENORIAT -

N 1992, NU ERAU DE­CÂT DOU -TREI AGEN II DE TURISM. DE I IDE­EA DE ANTRE­PRE­NOR ERA PENTRU MI­NE O NEBULOAS , FAPTUL C AM LU­CRAT ANI DE ZI­LE CU TURI TI STR INI ÎNTR-UN ME­DIU COR­PO­RA­TE, CHIAR DAC NU ÎL NUMEAM A A ATUNCI, M-A AJU­TAT S ÎNCEP O AFA­CE­RE.“Așa înce­pe po­ves­tea Business Tra­vel, fon­da­tă du­pă Re­vo­luție de Pau­la Do­bres­cu, atunci în vârstă de 34 de ani și an­ga­ja­tă până în 1989 la ho­te­lul Inter­con­ti­nen­tal din București. Age­nția de turism a por­nit din­tr-un apar­ta­ment cu do­uă ca­me­re din cen­trul Ca­pi­ta­lei - „cum pro­ba­bil au înce­put mu­lți din­tre cei ca­re au por­nit afa­ce­ri­le de la ze­ro“- și, pe se­a­ma con­tac­te­lor do­bândi­te de-a lun­gul tim­pu­lui, au înce­put să apa­ră pri­mii cli­e­nți. Antre­pre­noa­rea a ho­tă­rât încă de la înce­put să se adre­se­ze strict cli­e­nți­lor com­pa­nii în con­tra­di­cție cu ten­di­nța ge­ne­ra­lă din piața ani­lor '90 de vânza­re de va­ca­nțe că­tre per­soa­ne fi­zi­ce. „Pur și sim­plu am re­zo­nat cu ace­as­tă zo­nă de că­lă­to­rii de afa­ceri. Fi­e­ca­re s-a po­ziți­o­nat du­pă ex­pe­ri­e­nța cu ca­re venea din ur­mă. Par­te­ne­rul meu de afa­ceri, Ga­bri­el Du­mi­troiu, venea cu ști­i­nța for­mă­rii per­so­na­lu­lui și cu ex­per­ti­za de lu­cru în tu­ris­mul internațional, iar eu cu ex­pe­ri­e­nța cor­po­ra­te.“Emi­te­rea de bi­le­te

„Îde avi­on a fost prin­ci­pa­lul obi­ect de ac­ti­vi­ta­te a com­pa­ni­ei, iar pla­ja de cli­e­nți era for­ma­tă din românii ca­re emi­grau în Ca­na­da și oa­me­nii de afa­ceri veniți să cau­te opor­tu­ni­tăți de business în ța­ră. „Cine vin­dea bi­le­te de avi­on și voia să ai­bă suc­ces tre­bu­ia să fie nea­pă­rat pe Ma­ghe­ru“, spu­ne fon­da­toa­rea Business Tra­vel, ca­re a re­nu­nțat în 2008 la bi­ro­ul stra­dal de vânzări, afa­ce­rea fun­cți­o­nând timp de ze­ce ani în do­uă se­dii. De fapt, din acel an toa­te age­nți­i­le de turism din piață s-au con­frun­tat cu apa­riția marilor mo­toa­re de cău­ta­re online, dar și cu mar­je de pro­fit in­fi­me pe se­a­ma scă­de­rii prețu­lui la că­lă­to­rii - „la un bi­let de avi­on re­zer­vat se câști­gă pa­tru­cinci eu­ro“. Da­că până atunci creșterea pi­eței era suficient de ma­re încât toți ju­că­to­rii ra­por­tau plusuri de do­uă ci­fre de la un an la altul, bu­ge­te­le com­pa­ni­i­lor au fost tăia­te de anii de re­ce­si­u­ne, iar Business Tra­vel a tre­bu­it să se rein­ven­te­ze pentru a pu­tea ră­mâne pro­fi­ta­bi­lă și a con­ti­nua să fun­cți­o­ne­ze. FORTUL CU CA­RE SE OB IN ACUM BA­NII ES­TE INCOMPARABIL CU CE SE ÎNTÂMPLA ÎNAIN­TE DE CRIZ . Înse­am­nă o lup­tă în fi­e­ca­re zi a între­gii echipe și un vo­lum de mun­că foar­te ma­re pentru a obți­ne ace­le­ași re­zul­ta­te pe ca­re le obți­neai înain­te cu re­sur­se mult mai mici.“Pe o piață

„E

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.