1,3

Business Magazin (Romania) - - // ENERGIE -

re­pre­zin­tă es­ti­ma­rea ci­frei de afa­ceri a GSP în 2013, în creștere cu 70% fa­ţă de anul an­te­ri­or luni, es­te cu Petrom: „Vom exe­cu­ta ser­vi­cii fo­raj și fo­raj și re­pa­rații ca­pi­ta­le, la or­di­nul Petrom. Cât are ne­voie de noi Petrom, stăm cu ei, pe ur­mă ne pu­tem întoar­ce la cli­e­nții ve­chi, pre­cum Tur­kish Pe­tro­leum, Pe­tro­cel­tic, Ster­ling“, de­cla­ra Co­mă­nes­cu. No­ua uni­ta­te se ală­tu­ră ast­fel plat­for­mei Pro­me­teu, afla­tă tot

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.