TED TUR­NER

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

CRo­bert Edward „Ted“Tur­ner s-a năs­cut în 1938 în Cin­cin­na­ti, Ohio, iar la vârsta de no­uă ani s-a mu­tat în statul Ge­or­gia. A ur­mat școa­la pri­va­tă pentru băi­eți McCal­lie și Uni­ver­si­ta­tea Brown, în ca­drul că­reia a fost vi­ce­preșe­din­te al clu­bu­lui de dez­ba­teri și că­pi­tan al echi­pei de sai­ling.

Din cau­za unor pro­ble­me dis­ci­pli­na­re, lui Tur­ner nu i s-a per­mis să ter­mi­ne stu­di­i­le, însă i-a fost acor­da­tă o di­plo­mă ono­ri­fi­că în 1989, când a ți­nut un dis­curs în fața stu­de­nți­lor.

În 1960, Ted Tur­ner a preluat con­du­ce­rea fi­lia­lei din Ge­or­gia a com­pa­ni­ei pe ca­re ta­tăl său o fon­da­se. Trei ani mai târziu, du­pă ce ta­tăl său s-a si­nu­cis, Tur­ner a de­venit preșe­din­te al Tur­ner Ad­ver­ti­sing Com­pa­ny. Avea doar 24 de ani când a preluat con­tro­lul com­pa­ni­ei, reușind să o tran­sfor­me într-una din pri­me­le fir­me de pu­bli­ci­ta­te out­door din Sta­te­le Uni­te. La sfârși­tul ani­lor '80, Tur­ner a fo­lo­sit pro­fi­tul com­pa­ni­ei pentru a cum­pă­ra mai mul­te pos­turi de ra­dio. În 1969, el a re­a­li­zat pri­ma in­ves­tiție ma­jo­ră, cum­pă­rând un post de te­le­vi­zi­u­ne din Atlan­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.