CURSA CONTRA SPAŢIULUI

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

PRO Vi­deo pro­pu­ne „Gra­vi­ty 3D: Mi­si­u­ne în spa­ţiu“, film dis­po­ni­bil în ver­si­u­ni­le Blu-ray 3D, Blu-ray și DVD, ca­re îi are în dis­tri­bu­ţie pe San­dra Bul­lock și Ge­or­ge Cloo­ney. San­dra Bul­lock joa­că ro­lul dr. Ryan Sto­ne, me­dic stră­lu­cit, ca­re pleacă în pri­ma sa mi­si­u­ne în spa­ţiu, împreu­nă cu Matt Ko­wal­sky (Ge­or­ge Cloo­ney), astro­naut cu ex­pe­ri­en­ţă. O sim­plă mi­si­u­ne de ru­ti­nă se tran­sfor­mă într-un ade­vă­rat de­zas­tru. Na­ve­ta spa­ţia­lă es­te dis­tru­să, iar Sto­ne și Ko­wal­sky de­vin cap­ti­vi în spa­ţi­ul in­fi­nit. Cei doi sunt ca și pi­er­du­ţi, fără ni­cio ca­le de co­mu­ni­ca­re cu Pă­mântul, iar fi­e­ca­re gu­ră de aer con­su­ma­tă îi adu­ce cu un pas mai aproa­pe de moar­te. Sin­gu­ra ca­le de sal­va­re es­te ace­ea de a înain­ta prin te­ri­fian­ta întin­de­re a spaţiului. UNE­LE ÎNTRECERI ERAU CÂND­VA REZERVATE SPORTIVILOR CU ANI BUNI DE ANTRENAMENT ÎN SPA­TE PENTRU A- I DO­VE­DI PU­TE­REA I REZISTEN A, DAR LU­CRU­RI­LE S-AU SCHIM­BAT ÎNTRE TIMP, CA UR­MA­RE A NOI­LOR TEH­NO­LO­GII AP RU­TE, SCRIE WALL STRE­ET JO­UR­NAL. Iron­man, tria­tlo­nul oamenilor de oţel, îi su­pu­ne pe con­cu­ren­ţi la niște pro­be de­o­se­bit de di­fi­ci­le: aceștia tre­bu­ie să înoa­te pe o dis­tan­ţă de 3,86 ki­lo­me­tri, să par­cur­gă apoi 180 de ki­lo­me­tri cu bi­ci­cle­ta și să încheie cu un ma­ra­ton, nea­vând voie să fa­că pau­ză între eta­pe. Cum pro­gre­sul tehnologic nu a oco­lit nici spor­tu­ri­le, oa­meni obișnu­i­ţi ca­re altă­da­tă ar fi fă­cut par­te din pu­blic se pot astă­zi an­tre­na suficient cât să poa­tă par­ti­ci­pa la com­pe­ti­ţii de ge­nul Iron­man. Așa se fa­ce că, spre de­o­se­bi­re de alte spor­turi un­de pre­do­mi­nă con­cu­ren­ţii adolescenţi sau cei în jur de 20-25 de ani, media de vârstă a ce­lor ca­re par­ti­ci­pă la toa­te pro­be­le es­te de 40 de ani, iar din cei peste 185.000 de par­ti­ci­pan­ţi la com­pe­ti­ţi­i­le or­ga­ni­za­te anul tre­cut de Wor­ld Triat­hlon Corp. sub egi­da Iron­man, ju­mă­ta­te au fost pre­zen­ţi pentru pri­ma oa­ră. „Ar­se­na­lul“tehnologic atât pentru înce­pă­tori, cât și pentru cei cu ex­pe­ri­en­ţă cu­prin­de echi­pa­men­te spe­cia­le pentru do­za­rea efor­tu­lui pe du­ra­ta com­pe­ti­ţi­ei ori echi­pa­men­te ca­re îi ajută să-și cre­as­că vi­te­za de de­pla­sa­re. Prin­tre ele se nu­mă­ră bi­ci­cle­te din fi­bră de car­bon, cos­tu­me spe­cia­le de înot ca­re îmbu­nă­tă­ţesc flo­ta­bi­li­ta­tea ori pan­to­fi speciali pentru aler­gat. Alte gad­ge­turi in­clud apa­ra­te pentru mo­ni­to­ri­za­rea rit­mu­lui car­diac, a obo­se­lii mus­cu­la­re ori echi­pa­men­te de com­pre­sie mus­cu­la­ră pentru re­du­ce­rea tim­pu­lui de re­fa­ce­re du­pă efort, ce crește oda­tă cu vârsta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.