SĂ TOT FII PINGUIN

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

Alun­gat de co­mu­ni­ta­te și pă­ră­sit de par­te­ne­ră, un pinguin de la Ca­li­for­nia Aca­de­my of Sci­en­ces din Gol­den Ga­te Park din San Fran­cis­co a reușit să su­pra­vi­e­ţu­ias­că gra­ţie unei so­lu­ţii in­ge­ni­oa­se. Pin­gu­i­nul Pi­er­re, ră­mas go­laș du­pă pi­er­de­rea na­tu­ra­lă a pe­na­ju­lui, a primit un cos­tum special din ne­o­pren ca­re i-a ri­di­cat tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui, per­mi­ţând creșterea pe­ne­lor la loc, și ast­fel și-a pu­tut re­lua activităţile de zi cu zi, s-a împă­cat cu „so­ţia“, Ho­mey, și a fost re­pri­mit în sânul co­mu­ni­tă­ţii. De­can de vârstă al co­lo­ni­ei sale, Pi­er­re a împli­nit de cu­rând 31 de ani, pe ca­re i-a săr­bă­to­rit cu mai pu­ţin fast de­cât în anul an­te­ri­or, când a primit tort de he­rin­gi. Cos­tu­mul sal­va­tor poate fi ad­mi­rat la ma­ga­zi­nul de su­veni­ruri al in­sti­tu­ţi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.