Mi-a ră­mas în min­te o po­ves­ti­re SF pe ca­re am ci­tit-o cu mul­ţi ani în ur­mă și ca­re vor­bea des­pre pa­ti­mi­le unui ins la un exa­men; exer­ci­ţii ma­te­ma­ti­ce din ce în ce mai com­pli­ca­te, func­ţii, te­o­rii, ner­vo­zi­ta­te, ezi­tări - in­tu­im, ci­tind, că pentru ero­ul pove

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

Po­ves­ti­rea mea se in­ter­sec­te­a­ză într-un mod cum­va ci­u­dat cu un aver­tis­ment emis săp­tă­mâna tre­cu­tă de mi­liar­da­rul Ge­or­ge So­ros și cu o se­rie de stu­dii pe ca­re le tot adun de o bu­ca­tă de vre­me, pri­vind următorii mu­lți ani pe piața mun­cii. Ge­or­ge So­ros cre­de că Europa s-ar pu­tea con­frun­ta cu 25 de ani de stagnare în sti­lul ce­lei înre­gis­tra­te de Ja­po­nia, da­că po­li­ti­ci­e­nii nu pro­mo­ve­a­ză o integrare mai pu­ter­ni­că a zo­nei eu­ro și nu schim­bă po­li­ti­ci­le ca­re au des­cu­ra­jat cre­di­ta­rea. Europa, spu­ne el, are de re­zol­vat o criză po­li­ti­că ce a di­vi­zat re­gi­u­nea între sta­te cre­di­toa­re și sta­te da­toa­re, iar băn­ci­le au fost încu­ra­ja­te să adop­te mă­suri pentru a tre­ce de tes­te de stres, în loc să sti­mu­le­ze eco­no­mia prin cre­di­ta­rea com­pa­ni­i­lor. „Europa s-ar pu­tea să nu su­pra­vi­ețu­ias­că unei pe­ri­oa­de de 25 de ani de stagnare. Tre­bu­ie să me­ar­gă mai de­par­te cu in­te­gra­rea. Tre­bu­ie să re­zol­ve pro­ble­ma băn­ci­lor, pentru că Europa a ră­mas în urma res­tu­lui lu­mii în ace­as­tă pri­vi­nță“, a spus mi­liar­da­rul.

Și ace­as­ta nu es­te sin­gu­ra pro­ble­mă a bă­trânu­lui con­ti­nent și, im­pli­cit, și a Ro­mâni­ei. European Centre for the De­ve­lop­ment of Vo­ca­ti­o­nal Trai­ning, age­nție a Uni­u­nii Europene, a anu­nțat că până în 2020 vor apă­rea în jur de 7 milioane de slujbe, dar că aces­te noi slujbe - ca­re ori­cum nu vor su­plini ce­le 10 milioane de slujbe pi­er­du­te din cau­za cri­zei - vor ce­re abi­li­tăți spe­cia­le - te­mei­ni­ce cu­noști­nțe teh­ni­ce, le­gis­la­ti­ve, de vânzări. Peste oce­an, Bi­ro­ul Fe­de­ral pentru Mun­că cre­de că sluj­be­le vi­i­to­ru­lui vor fi cu pre­că­de­re cre­a­ti­ve și din zo­na ser­vi­ci­i­lor, și mai puțin ma­nua­le. Agri­cul­to­rii, mânu­i­to­rii de cash, croi­to­rii sau strun­ga­rii sau am­ba­la­to­rii vor fi din ce în ce mai puțin cău­tați.

Și acum între­bă­ri­le. Cum se pre­gă­tesc po­li­ti­ci­e­nii români și fun­cți­o­na­rii din mi­nis­te­re pentru no­ua re­a­li­ta­te eco­no­mi­că a Eu­ro­pei? Cum re­a­cți­o­nea­ză școa­la ro­mâneas­că la ten­di­nțe­le de pe piața mun­cii? Cum ne vom re­zol­va pro­ble­me­le de fi­na­nța­re într-o economie stag­nan­tă? Me­se­ri­i­le ame­ni­nța­te cu dis­pa­riția nu in­clud câte­va din­tre ce­le mai răs­pândi­te ocu­pații din Ro­mânia loh­nu­lui și pre­lu­cră­rii pri­ma­re pe ca­re o asi­gu­răm? Cum pro­ce­dăm, cine îi re­ca­li­fi­că pe acești oa­meni?

Ty­ler Co­wen es­te un eco­no­mist mo­dern, ca­re pu­bli­că lu­crări ex­clu­siv online și ca­re es­te cre­a­to­rul con­cep­tu­lui „The Gre­at Stag­na­ti­on“, pentru că nu numai So­ros are ast­fel de idei. Ul­ti­ma sa lu­cra­re se che­a­mă „Ave­ra­ge is over“- pre­zin­tă o se­rie de idei pentru eco­no­mia și lu­mea se­co­lu­lui XXI: o mi­no­ri­ta­te edu­ca­tă ca­re se va tran­sfor­ma, cu aju­to­rul mași­ni­lor, într-o for­mă mo­der­nă de aris­to­crație și o ma­jo­ria­te la li­mi­ta su­pra­vi­ețu­i­rii, ca­re va re­zis­ta cu aju­to­rul bu­nu­ri­lor ief­ti­ne pro­du­se de pri­ma ca­te­go­rie, un nou tip de con­tract social, ba­zat pe pu­te­rea in­di­vi­du­lui (și nu pe ru­ti­ne­le so­ci­e­tății) de a-și croi exis­te­nța. Pa­re un sce­na­riu la fel de SF ca și po­ves­ti­rea cu ca­re am înce­put, dar, to­tuși, înain­te să vă in­dig­nați, res­pi­rați și gândiți-vă un pic. Es­te un soi de ieși­re din me­di­o­cri­ta­te cu ca­re nu vrem să avem de-a fa­ce, to­tuși po­si­bi­lă, iar o economie băl­ti­tă și sluj­be­le prost plă­ti­te nu ne ajută ni­ci­cum. Pa­sul ur­mă­tor ar fi în gol.

Și, pentru că am vorbit des­pre tot soi­ul de ci­u­dățe­nii, ilus­trez cu o pic­tu­ră ci­u­da­tă: „La mu­jer bar­bu­da“de Ju­se­pe de Ri­be­ra, o fe­meie cu bar­bă la fel de ci­u­da­tă ca o economie stag­nan­tă sau o so­ci­e­ta­te pu­ter­nic po­la­ri­za­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.