A fi sau a nu fi bă­sist

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Li­ber­ta­tea PNL de a fa­ce opo­ziție din afa­ra gu­ver­nă­rii s-a con­su­mat, pentru mo­ment, mai mult pe încer­ca­rea li­de­ri­lor ei de a de­mon­stra că tre­ce­rea li­be­ra­li­lor pe ba­ri­ca­da opu­să PSD nu înse­am­nă și tran­sfor­ma­rea lor în „bă­siști“. Pro­pa­gan­da PSD a avut, în acest sens, un rol greu, înce­pând cu su­ges­ti­i­le pre­mi­e­ru­lui Victor Pon­ta că obiectivele de­func­tei USL nu se pot con­si­de­ra înde­pli­ni­te atâta vre­me cât Traian Bă­ses­cu ră­mâne la pu­te­re și că, deci, pă­ră­si­rea de că­tre PNL a USL înse­am­nă aban­do­na­rea elec­to­ra­tu­lui ca­re a spe­rat că li­be­ra­lii împreu­nă cu pe­se­diștii vor scă­pa ța­ra de „bă­sism“. Ace­as­ta a fost pre­mi­sa in­sis­te­nței lui Pon­ta că USL se poate re­fa­ce du­pă ale­geri (me­ni­te să de­mon­stre­ze des­chi­de­rea și lip­sa de ran­chi­u­nă a PSD față de ex-par­te­ne­rul „tră­dă­tor“), dar și a să­geți­lor de ge­nul „pu­tem re­fa­ce alia­nța și cu dom­nul Anto­nes­cu, și fără el“, tri­mi­se spre li­be­ra­lii de­za­mă­giți de ieși­rea par­ti­du­lui lor de la gu­ver­na­re, dar ne­con­vi­nși încă să tre­a­că la PSD sau la ine­xis­ten­tul par­tid li­be­ral al lui Tă­ri­ce­a­nu.

De par­tea sa, Crin Anto­nes­cu a încer­cat să ex­pli­ce că acum bătălia nu se mai dă cu bau­baul Bă­ses­cu, ca­re își ter­mi­nă ori­cum man­da­tul în câte­va luni, ci cu ten­tația ve­che a PSD de a se tran­sfor­ma în par­tid-stat. Anto­nes­cu (ca și co­men­ta­to­rii ca­re au ară­tat că do­ri­nța PSD es­te de a nu fi­gu­ra ca unic ac­tor al gu­ver­nă­rii, ci de a se as­cun­de sub um­bre­la unor uni­uni și alia­nțe cu par­te­neri ori­cât de sim­bo­lici) are drep­ta­te în pri­vi­nța par­ti­du­lui-stat, dar nu și a faptului că Bă­ses­cu (de fapt „bă­sis­mul“) a ră­mas în con­ti­nua­re un re­per ca­pa­bil să po­la­ri­ze­ze atât sce­na po­li­ti­că, cât și sim­pa­ti­i­le elec­to­ra­tu­lui: o do­ve­dește lup­ta acer­bă pentru ti­tlul de „cel mai bă­sist par­tid“sau, du­pă caz, „sin­gu­rul par­tid de dre­ap­ta ca­re are cu­ra­jul să se opu­nă lui Bă­ses­cu“, lup­tă în pli­nă des­fășu­ra­re între PDL, PMP și res­tul grupului de mici partide de dre­ap­ta ca­re as­pi­ră la re­câști­ga­rea pu­te­rii în dau­na PSD - grup la ca­re s-a adău­gat acum și PNL.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.