TRANSNISTRIA, PĂ­MÂNT MOLDOVENESC

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Deși la Iași a ţi­nut să apro­be me­sa­jul „Ba­sa­ra­bia, pă­mânt ro­mânesc“adre­sat de lo­cal­ni­cii ca­re l-au întâmpi­nat, preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu a pă­ră­sit com­plet abor­da­rea uni­o­nis­tă în fa­voa­rea ce­lei de avo­cat al in­te­gri­tă­ţii și al in­tră­rii R. Mol­do­va în UE, în lu­mi­na noi­lor ce­reri ale se­pa­ra­tiști­lor tran­snis­treni de a uni re­gi­u­nea cu Rusia, du­pă exem­plul Cri­me­ei. Du­pă întâlni­rea cu omo­lo­gul său mol­do­ve­an Nicolae Ti­mof­ti, preșe­din­te­le Bă­ses­cu a in­sis­tat că sin­gu­ra ca­le pentru UE de a feri Mol­do­va de un sce­na­riu ucrai­nean es­te ca Bru­xel­le­sul să ac­ce­le­re­ze pu­ter­nic pro­ce­sul de integrare a Moldovei în UE. În noi­em­brie 2013, Mol­do­va și Ge­or­gia au ini­ţiat acor­duri de aso­ci­e­re și de li­ber schimb cu UE, iar am­be­le acor­duri sunt aștep­ta­te să fie sem­na­te în sep­tem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.