MA­GHIA­RII ÎNTRE EI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

In­tra­rea UDMR la gu­ver­na­re a însem­nat nu atât ra­di­ca­li­za­rea re­ven­di­că­ri­lor spe­ci­fi­ce ale Uni­u­nii, așa cum spunea preșe­din­te­le Bă­ses­cu, cât fo­lo­si­rea gu­ver­nă­rii ca pre­text și te­ren de lup­tă in­ter­nă între di­ver­se­le for­ma­ţi­uni po­li­ti­ce ale ma­ghia­ri­lor. To­ro Ti­bor, li­de­rul PPMT, a luat de­ja în co­li­ma­tor proi­ec­tul de le­ge pri­vind sta­tu­tul mi­no­ri­tă­ţi­lor, ela­bo­rat de UDMR în 2005 și re­con­fir­mat în mar­tie prin acor­dul sem­nat între PSD și UDMR, afir­mând că aces­ta va ge­ne­ra con­flic­te, fi­in­dcă e an­ti­de­mo­cra­tic și tre­bu­ie re­fă­cut. De par­tea ce­a­lal­tă, UDMR do­rește să-și păs­tre­ze li­nia mo­de­ra­tă ca­re o di­fe­ren­ţia­ză de ce­le­lal­te partide ale ma­ghia­ri­lor, ast­fel încât pentru mo­ment nu-și per­mi­te de­cât de­cla­ra­ţii va­gi, de ge­nul ce­lei a preșe­din­te­lui Ke­le­men Hu­nor, cum că „li­ber­ta­tea unei mi­no­ri­tă­ţi e fra­gi­lă“și că „dușma­nii li­ber­tă­ţii ma­ghia­ri­lor n-au dis­pă­rut“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.