VÂNZĂ­RI­LE RE­ŢE­LEI LEM’S AU CRES­CUT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Vânză­ri­le re­ţe­lei de ma­ga­zi­ne în sis­tem de fran­ci­ză LEM’S, ope­ra­tă de producătorul de mo­bi­lă Le­met Câmpi­na, au înre­gis­trat anul tre­cut o creștere de 10%, la 231 milioane lei (52,2 milioane eu­ro). Prin­tre fac­to­rii ca­re au in­fluen­ţat evo­lu­ţia vânză­ri­lor se nu­mă­ră in­ves­ti­ţi­i­le în tehnologie, ex­tin­de­rea por­to­fo­li­u­lui și dezvoltarea re­ţe­lei de ma­ga­zi­ne cu uni­tă­ţi am­pla­sa­te în special în ga­le­ri­i­le co­mer­cia­le tip mall, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al com­pa­ni­ei. Com­pa­nia a in­ves­tit anul tre­cut peste 12 milioane lei pentru des­chi­de­rea a 11 ma­ga­zi­ne, în pre­zent re­ţe­aua de­pășind 100 uni­tă­ţi, in­clu­zând par­te­ne­rii Le­met. Su­pra­fa­ţa to­ta­lă de re­tail, la ni­ve­lul între­gii ţări, es­te de peste 65.000 mp. Din­tre pro­du­se­le de mo­bi­li­er lan­sa­te re­cent, seg­men­tul pre­mi­um crește con­stant, iar 48% din vânză­ri­le re­a­li­za­te anul tre­cut sunt re­pre­zen­ta­te de pro­du­se­le pre­mi­um și lux. „Sec­to­rul pre­mi­um es­te în creștere și va con­ti­nua acest trend și în anii ur­mă­tori“, a de­cla­rat di­rec­to­rul ge­ne­ral și pro­pri­e­ta­rul com­pa­ni­ei,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.