PRO­DUC­ŢIE DE TURBINE EO­LI­E­NE MUTATĂ DIN CHI­NA ÎN RO­MÂNIA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Com­pa­nia Ame­ri­can Su­per­con­duc­tor va deschide o fa­bri­că în Ti­mișoa­ra, un­de va mu­ta o par­te a pro­duc­ţi­ei de com­po­nen­te pentru turbine eo­li­e­ne de la ope­ra­ţi­u­ni­le pe ca­re le are în Chi­na, par­te a unui plan mai am­plu de res­truc­tu­ra­re și re­du­ce­re de cos­turi. Planul pre­ve­de „tran­sfe­rul ca­pa­ci­tă­ţii de pro­duc­ţie de sis­te­me elec­tro­ni­ce de con­trol pentru cli­en­ţii din afa­ra Chi­nei de la fa­bri­ca com­pa­ni­ei din Suz­hou, Chi­na, la o no­uă fa­ci­li­ta­te de pro­duc­ţie în Ti­mișoa­ra, Ro­mânia“, se ara­tă într-un do­cu­ment tran­smis de Ame­ri­can Su­per­con­duc­tor bur­sei ame­ri­ca­ne. Fa­bri­ca din Ro­mânia ar tre­bui să de­vi­nă ope­ra­ţi­o­na­lă pe par­cur­sul anu­lui fis­cal 2014, ca­re înce­pe în apri­lie. În timp ce fa­ci­li­tă­ţi­le de pro­duc­ţie din Chi­na vor con­ti­nua să de­ser­ve­as­că pia­ţa chi­ne­ză, nu­mă­rul de an­ga­ja­ţi va fi re­dus ca ur­ma­re a des­chi­de­rii no­u­lui centru de pro­duc­ţie în Ro­mânia. Ame­ri­can Su­per­con­duc­tor in­ten­ţi­o­nea­ză să închi­dă o fa­bri­că din statul Wis­con­sin și să mu­te pro­duc­ţia în Mas­sa­chu­set­ts, un­de are de­ja ope­ra­ţi­uni, in­clu­siv se­di­ul com­pa­ni­ei. Ca ur­ma­re a aces­tor mă­suri, Ame­ri­can Su­per­con­duc­tor se aște­ap­tă să înre­gis­tre­ze eco­no­mii de cos­turi de 3 milioane de do­lari anual.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.