PE LO­CUL 154 ÎN LU­ME DU­PĂ CON­TRI­BU­ŢIA TU­RIS­MU­LUI LA PIB

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Tu­ris­mul a avut anul tre­cut o con­tri­bu­ţie to­ta­lă de 5,1% la Pro­du­sul In­tern Brut, ce­ea ce pla­se­a­ză Ro­mânia pe lo­cul 154 în lu­me, din 184 de ţări, în urma Alba­ni­ei, Bul­ga­ri­ei, Unga­ri­ei, Ce­hi­ei și Slo­va­ci­ei, po­tri­vit unui ra­port al Con­si­li­u­lui Mon­dial al Tu­ris­mu­lui (WTTC). Con­tri­bu­ţia to­ta­lă a tu­ris­mu­lui la PIB in­clu­de afa­ce­ri­le ge­ne­ra­te di­rect de ace­as­tă ac­ti­vi­ta­te, pre­cum ca­za­re, tran­sport, atrac­ţii, di­ver­tis­ment, cum­pă­ră­turi, chel­tu­i­e­li pentru hra­nă și investiţii în sec­to­rul tu­ris­mu­lui și os­pi­ta­li­tă­ţii, la ca­re se adau­gă veni­turi ge­ne­ra­te in­di­rect, pre­cum câști­gu­ri­le fur­ni­zo­ri­lor ca­re de­ser­vesc proiecte sau fa­ci­li­tă­ţi din turism și chel­tu­i­e­li­le ge­ne­ra­te în economie de an­ga­ja­ţii din sector. Tu­ris­mul a avut anul tre­cut o con­tri­bu­ţie to­ta­lă de 33,1 miliarde lei (9,9 miliarde de do­lari) la PIB-ul Ro­mâni­ei, din ca­re 10,5 miliarde lei (3,2 miliarde de do­lari) re­pre­zin­tă con­tri­bu­ţia di­rec­tă, po­tri­vit da­te­lor WTTC. Con­si­li­ul an­ti­ci­pe­a­ză o creștere de 5,4% a con­tri­bu­ţi­ei to­ta­le a tu­ris­mu­lui la PIB în acest an, ur­ma­tă de o ra­tă me­die de creștere de 3,8% pe an până în 2024, la 50,8 miliarde lei. În 2013, tu­ris­mul a asi­gu­rat în mod di­rect în Ro­mânia 212.500 locuri de mun­că, iar con­tri­bu­ţia to­ta­lă la pia­ţa mun­cii, in­clu­siv locurile de mun­că spri­ji­ni­te in­di­rect de turism, es­te es­ti­ma­tă la 500.500 jo­buri. Ro­mânia fi­gu­re­a­ză pe ul­ti­mul loc în Europa, de­van­sa­tă prin­tre alte­le de Alba­nia (16,7% din PIB), Bulgaria (13,3%), Ungaria (10,6%), Ce­hia (8,4%) și Slo­va­cia (6%). Con­tri­bu­ţia to­ta­lă a tu­ris­mu­lui la an­ga­jări pla­se­a­ză de ase­me­nea Ro­mânia pe ul­ti­ma po­zi­ţie în rândul ţă­ri­lor ve­ci­ne și pe lo­cul 136 în lu­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.