SALESIANER MIETTEX A DES­CHIS O FA­BRI­CĂ LA ORA­DEA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Com­pa­nia aus­tria­că Salesianer Miettex, ca­re ofe­ră ser­vi­cii de închi­ri­e­re și spă­lă­to­rie de len­je­rii și pro­soa­pe pentru ho­te­luri și spi­ta­le, a des­chis o fa­bri­că la Ora­dea, în urma unei investiţii de peste 6 milioane de eu­ro. Si­tua­tă în in­cin­ta Par­cu­lui Indus­trial Eu­ro­bu­si­ness din Ora­dea, fa­bri­ca are o su­pra­fa­ţă to­ta­lă de 3.600 me­tri pă­tra­ţi și o ca­pa­ci­ta­te de spă­la­re de 25 to­ne de ru­fe pe zi. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al Salesianer Miettex pentru Europa Cen­tra­lă și de Est, Victor Ioa­ne, spu­ne că inves­ti­ţia de­pășește 6 milioane eu­ro, din ca­re peste un mi­li­on de eu­ro a fost in­ves­tit în pro­tec­ţia me­di­u­lui. Prin des­chi­de­rea fa­bri­cii au fost cre­a­te 30 de noi locuri de mun­că la ni­vel lo­cal, uni­ta­tea ur­mând să de­ser­ve­as­că zo­na cen­tra­lă și de vest a ţă­rii, in­clu­siv zo­na de gra­ni­ţă și es­tul Unga­ri­ei. „Inau­gu­ra­rea de la Ora­dea mar­che­a­ză a 23-a fa­bri­că Salesianer Miettex la ni­vel internaţional și pri­ma din zo­na de vest a Ro­mâni­ei. Am ales ace­as­tă am­pla­sa­re de­oa­re­ce vi­zăm atât cli­en­ţi din ţa­ră, cât și din Ungaria. Ne adre­săm ope­ra­to­ri­lor din industria ho­te­li­e­ră, me­di­ca­lă și com­pa­ni­i­lor din in­dus­trie din ace­as­tă re­gi­u­ne ca­re au ne­voie de ser­vi­cii de închi­ri­e­re tex­ti­le, ges­ti­o­na­te la cel mai înalt ni­vel de igi­e­nă, con­fort și pro­fe­si­o­na­lism“, a afir­mat, la inau­gu­ra­re, Victor Ioa­ne. Anul tre­cut, com­pa­nia aus­tria­că a înre­gis­trat în Ro­mânia afa­ceri cu 15% mai mari fa­ţă de 2012, când a ra­por­tat 17,5 milioane lei (4 milioane eu­ro). Salesianer Miettex ofe­ră ser­vi­cii com­ple­te de închi­ri­e­re și spă­la­re de len­je­rie și pro­soa­pe pentru ho­te­luri și spi­ta­le și de uni­for­me de lu­cru pentru an­ga­ja­ţii din sec­to­rul indus­trial. În Ro­mânia, Salesianer Miettex mai are o fa­bri­că în București, cu o su­pra­fa­ţă de 6.500 me­tri pă­tra­ţi și o echi­pă de peste 100 de an­ga­ja­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.