DEDEMAN VREA CEL PU­ŢIN PA­TRU MA­GA­ZI­NE NOI ÎN 2014

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Dedeman a des­chis al 37-lea ma­ga­zin al re­ţe­lei na­ţi­o­na­le, la Si­biu, în urma unei investiţii de cir­ca 13 milioane eu­ro, și își pro­pu­ne ca în acest an să ajun­gă la mi­ni­mum 40 de uni­tă­ţi. Ma­ga­zi­nul din Si­biu are o su­pra­fa­ţă de 13.700 mp și dis­pu­ne de o par­ca­re pro­prie cu 380 de locuri. „Obi­ec­ti­vul nos­tru es­te ca în acest an să atin­gem sau chiar să de­pășim 40 de ma­ga­zi­ne“, a de­cla­rat preșe­din­te­le com­pa­ni­ei, Dra­goș Pa­văl. Re­tai­le­rul are un por­to­fo­liu de peste 45.000 de pro­du­se, ca­re aco­pe­ră 11 do­me­nii, și deţine o su­pra­fa­ţă de vânza­re de cir­ca 380.000 me­tri pă­tra­ţi. Dedeman, cea mai ma­re companie din domeniul re­tai­lu­lui cu ma­te­ria­le de con­struc­ţii și ame­na­jă­ri­lor in­te­ri­oa­re din Ro­mânia, es­te con­tro­la­tă de oa­me­nii de afa­ceri Dra­goș și Adrian Pa­văl și are 6.770 de an­ga­ja­ţi. Com­pa­nia a înre­gis­trat în 2012 o ci­fră de afa­ceri de 540 milioane eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.