APPLE A LANSAT O VARIANTĂ MAI IEF­TI­NĂ A IPHO­NE 5C, CU MAI PUŢINĂ ME­MO­RIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Apple a lansat o variantă mai ief­tnă a mo­de­lu­lui iPho­ne 5c, cu mai puţină me­mo­rie, în încer­ca­rea de a atra­ge con­su­ma­to­rii aten­ţi la preţ, noul smar­tpho­ne fi­ind dis­po­ni­bil în 5 ţări. iPho­ne 5c cu 8 GB spa­ţiu de sto­ca­re cos­tă 429 de li­re ster­li­ne (cir­ca 700 de do­lari) în Marea Britanie, fa­ţă de 469 de li­re în ca­zul mo­de­lu­lui lansat anul tre­cut, cu me­mo­rie de 16 GB, po­tri­vit Apple. No­ua ver­si­u­ne es­te dis­po­ni­bi­lă în Marea Britanie, Fran­ţa, Germania, Aus­tra­lia și Chi­na. Anul tre­cut, Apple a lansat în pre­mi­e­ră do­uă ver­si­uni de iPho­ne. Mo­de­lul de top 5s a fost înso­ţit de o variantă mai ief­ti­nă, 5c, ca­re preia spe­ci­fi­ca­ţi­i­le ge­ne­ra­ţi­ei an­te­ri­oa­re, având însă o car­ca­să din plas­tic, mai ief­tin de fa­bri­cat. Mo­de­lul 5c nu a avut suc­ce­sul scon­tat, ma­jo­ri­ta­tea cli­en­ţi­lor op­tând pentru va­rian­ta mai per­for­man­tă. IPho­ne 5c a fost tras în jos de preţ în ţă­ri­le un­de ope­ra­to­rii de te­le­fo­nie mo­bi­lă nu obișnu­i­esc să ofe­re dis­co­un­turi sem­ni­fi­ca­ti­ve pentru ter­mi­na­le la con­trac­ta­rea unui abo­na­ment, co­men­te­a­ză un ana­list de la ISI Gro­up. To­to­da­tă, Apple a anun­ţat că a ac­tua­li­zat spe­ci­fi­ca­ţi­i­le teh­ni­ce ale ce­lui mai ief­tin iPad de 9,7 in­chi din ofer­tă, cu un preţ de re­fe­rin­ţă de 399 de do­lari. Mo­de­lul a fost do­tat cu un pro­ce­sor mai ra­pid și ca­me­re di­gi­ta­le mai per­for­man­te, com­pa­nia cău­tând să-și con­so­li­de­ze poziţia pe o pia­ţă tot mai aglo­me­ra­tă de pro­du­se con­cu­ren­te. iPho­ne es­te cel mai im­por­tant pro­dus din por­to­fo­li­ul Apple, ge­ne­rând mai mult de ju­mă­ta­te din veni­tu­ri­le com­pa­ni­ei în ul­ti­mul an fis­cal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.