RADU GEORGESCU INVESTEȘTE ÎNTR-UN START-UP DIN MAREA BRITANIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Gru­pul GECAD, înfi­in­ţat de an­tre­pre­no­rul ro­mân Radu Georgescu, a in­ves­tit într-un start-up din Marea Britanie, Tyn­ka, ca­re a dez­vol­tat o apli­ca­ţie de­di­ca­tă stu­den­ţi­lor pentru ca aceștia să fie la cu­rent cu activităţile și eveni­men­te­le spe­ci­fi­ce in­te­re­se­lor lor, din cam­pu­suri și din afa­ra lor. “Spri­ji­nim în mod de­o­se­bit ti­ne­rii an­tre­pre­nori și companiile ca­re se con­cen­tre­a­ză pe seg­men­te de nișă. Tyn­ka are avan­ta­jul de a fi fost cre­a­tă de că­tre stu­den­ţi ca­re înţe­leg ne­voi­le ce­lor de se­a­ma lor. Spe­răm să reușim în viitorul apro­piat să ex­tin­dem ac­ti­vi­ta­tea aces­tei com­pa­nii la ni­vel glo­bal“, a de­cla­rat Radu Georgescu, fo­un­ding par­tner la GECAD Gro­up. Apli­ca­ţia, dez­vol­ta­tă de o echi­pă de ti­neri ab­sol­ven­ţi ai unor uni­ver­si­tă­ţi bri­ta­ni­ce, poate fi uti­li­za­tă de stu­den­ţi și pentru a pentru a ade­ra la gru­puri stu­den­ţești, pentru a con­fir­ma par­ti­ci­pa­rea la ac­ţi­uni și pentru a cum­pă­ra bi­le­te la di­ver­se eveni­men­te. Func­ţia No­ti­ce Board din ca­drul apli­ca­ţi­ei le per­mi­te, de ase­me­nea, să vândă și să cum­pe­re obi­ec­te de la alţi stu­den­ţi. „Stu­den­ţii pe­trec mult timp încer­când să ur­mă­re­as­că ce se întâmplă in­te­re­sant în cam­pus - Tyn­ka îi ajută să des­co­pe­re și să mo­ni­to­ri­ze­ze activităţile și eveni­men­te­le ca­re îi in­te­re­se­a­ză. Când eram stu­dent îmi era greu să ur­mă­resc tot ce se întâmplă în cam­pus, iar acum sper că Tyn­ka a re­zol­vat ace­as­tă pro­ble­mă. To­to­da­tă, mo­to­rul eCom­mer­ce încor­po­rat în apli­ca­ţie per­mi­te efec­tua­rea de tran­zac­ţii și plă­ţi. Stu­den­ţii pot acum să gă­se­as­că in­clu­siv cum­pă­ră­tori pentru ma­nua­le­le de ca­re nu mai au ne­voie, pentru bi­ci­cle­te sau echi­pa­men­te spor­ti­ve“, a men­ţi­o­nat Step­hen Irvi­ne, CEO și fon­da­to­rul Tyn­ka. Ver­si­u­nea be­ta a apli­ca­ţi­ei Tyn­ka a fost lan­sa­tă la înce­pu­tul lu­nii fe­brua­rie 2014 și până acum a ajuns la peste 10.000 de uti­li­za­tori înscriși de la 11 uni­ver­si­tă­ţi din Marea Britanie. Prin­tre in­ves­to­rii în Tyn­ka se nu­mă­ră și Nor­thstar Ven­tu­res, fond de investiţii cu se­di­ul în New­cas­tle, sus­ţi­nut de European Re­gi­o­nal De­ve­lop­ment Fund și European Investment Bank.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.