AFA­CE­RI­LE TEAMNET YMENS AU CRES­CUT CU 40% ANUL TRE­CUT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Teamnet Ymens, un fur­ni­zor de ser­vi­cii de cloud par­te a grupului Teamnet, a înre­gis­trat anul tre­cut o creștere de 40% a ci­frei de afa­ceri, a de­cla­rat Bogdan Pa­diu, di­rec­tor ge­ne­ral și ac­ţi­o­nar ma­jo­ri­tar al grupului. „Din punc­tul de ve­de­re al ci­frei de afa­ceri es­ti­măm o creștere de 40% în 2013 fa­ţă de 2012. Nu­mă­rul de cli­en­ţi noi a cres­cut cu 50% anul tre­cut. Deși es­te o creștere mai mică de­cât ne do­re­am, es­te to­tuși o creștere să­nă­toa­să a nu­mă­ru­lui de cli­en­ţi. Ma­jo­ri­ta­tea cli­en­ţi­lor noi au fost din re­tail, dis­tri­bu­ţie și ser­vi­cii“, a de­cla­rat Pa­diu. El a adău­gat că se aște­ap­tă ca și în acest an creșterea ci­frei de afa­ceri să fie de peste 10%, fără a oferi de­ta­lii des­pre cifra ab­so­lu­tă. În acest an com­pa­nia va fa­ce investiţii de un mi­li­on de eu­ro și va in­tra pe cel pu­ţin o altă pia­ţă din re­gi­u­ne, în vi­zor fi­ind ţări pre­cum Ser­bia, Croa­ţia, Slovenia, Ma­ce­do­nia, Tur­cia sau Ita­lia, a mai spus Pa­diu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.