A FOST ODAT CRI­ME­EA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Ime­diat du­pă re­fe­ren­du­mul reușit de reu­ni­fi­ca­re a Cri­me­ei cu Rusia, mași­nă­ria le­gis­la­ti­vă ru­se­as­că s-a pus în mișcare: preșe­din­te­le Vla­di­mir Pu­tin a re­mis par­la­men­tu­lui spre ra­ti­fi­ca­re tra­ta­tul de reu­ni­fi­ca­re a pe­nin­su­lei cu Rusia, apro­bat în pre­a­la­bil de Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă de la Mos­co­va, pre­cum și o le­ge ca­re dă au­to­mat ce­tățe­nie ru­se­as­că tu­tu­ror lo­cu­i­to­ri­lor Cri­me­ei și îi fa­ce eli­gi­bi­li pentru pensii și alte be­ne­fi­cii so­cia­le ofe­ri­te de Rusia. Par­la­men­tul rus a ra­ti­fi­cat tra­ta­tul cu cva­si­u­na­ni­mi­ta­te (un sin­gur de­pu­tat a fost împo­tri­vă), iar data ale­ge­ri­lor re­gi­o­na­le din Cri­me­ea pentru de­sem­na­rea au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le a fost sta­bi­li­tă pentru 13 sep­tem­brie. Ca bo­nus, Pu­tin a ce­rut gu­ver­nu­lui de la Mos­co­va să pre­gă­te­as­că ri­di­ca­rea unui pod pentru tra­fic ru­ti­er și fe­ro­viar, în va­loa­re de 3 mld. do­lari, ca­re va uni te­ri­to­ri­ul ru­sesc Kras­no­dar cu pe­nin­su­la Cri­me­ea, iar mi­nis­trul de ex­ter­ne Ser­ghei La­vrov a re­pe­tat că tran­sfor­ma­rea Ucrai­nei într-un stat fe­de­ral es­te sin­gu­ra ca­le de a sta­bi­li­za si­tuația în ța­ră, ast­fel încât in­te­re­se­le tu­tu­ror ce­tățe­ni­lor și re­gi­u­ni­lor să fie res­pec­ta­te. SUA și UE au ex­tins lis­ta ofi­cia­li­lor ruși afec­tați de blo­ca­rea con­tu­ri­lor din străi­nă­ta­te sau de in­ter­zi­ce­rea vi­ze­lor, iar au­to­ri­tăți­le fi­nan­cia­re ame­ri­ca­ne au ce­rut fondurilor de in­ves­tiții cu active ru­sești să-și in­for­me­ze cli­e­nții asu­pra ris­cu­ri­lor aso­cia­te cu cri­za din Cri­me­ea. În pri­ma ju­mă­ta­te a lu­nii mar­tie, acți­u­ni­le ru­sești au pierdut în me­die 14% din va­loa­re, dar în ul­ti­ma săp­tă­mână au câști­gat 6,6%, ca ur­ma­re a re­fe­ren­du­mu­lui din Cri­me­ea, per­ce­put ca o so­luție pașni­că a cri­zei, în lo­cul unei re­zol­vări pe ca­le mi­li­ta­ră. Pentru mo­ment, Ki­e­vul a adop­tat o po­ziție des­tul de con­ci­lian­tă: în afa­ră de des­fășu­ra­rea preventivă de tru­pe de-a lun­gul gra­niței cu Rusia, pro­mi­sa in­tro­du­ce­re a vi­ze­lor pentru ce­tățe­nii ruși nu a avut loc, iar pre­mi­e­rul in­te­ri­mar Arseni Iațe­ni­uk a de­cla­rat că Ki­e­vul nu se gră­bește să in­tro­du­că un re­gim de vi­ze, fi­in­dcă ace­as­ta ar pu­tea avea un impact ne­ga­tiv asu­pra ce­tățe­ni­lor ucrai­neni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.