CON­CE­SII PENTRU SĂ­RACI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Gre­cia a încheiat ne­go­ci­e­ri­le cu „troi­ca“cre­di­to­ri­lor ex­terni, în ve­de­rea apro­bă­rii de că­tre li­de­rii zo­nei eu­ro a unei fi­nan­ţări de 10 mld. eu­ro, cu oca­zia reu­ni­u­nii Eu­ro­gro­up de la 1 apri­lie. Pre­mi­e­rul Anto­nis Sa­ma­ras a con­fir­mat că una din­tre con­di­ţi­i­le fi­nan­ţă­rii va fi re­du­ce­rea cu 3,9% a con­tri­bu­ţi­i­lor la asi­gu­rări so­cia­le plă­ti­te de că­tre an­ga­ja­tori, cu sco­pul de a sus­ţi­ne companiile și de a sti­mu­la ma­jo­ra­rea sa­la­ri­i­lor. El a pro­mis, de ase­me­nea, că va dis­tri­bui 500 mil. eu­ro că­tre un mi­li­on de greci con­si­de­ra­ţi a fi cel mai afec­ta­ţi de criză, in­clu­siv sa­la­ria­ţi prost plă­ti­ţi ai sta­tu­lui, pen­si­o­nari, fa­mi­lii să­ra­ce și per­soa­ne fără adă­post, su­ma pro­venind din ex­ce­den­tul bugetar proi­ec­tat pentru acest an, de 2,9 mld. eu­ro. Con­ce­di­e­ri­le în sec­to­rul bugetar vor con­ti­nua și la anul, in­clu­siv du­pă înde­pli­ni­rea ţin­tei de 15.000 de con­ce­di­eri pentru anul cu­rent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.