ESENŢA UNI­U­NII BAN­CA­RE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Mi­niștrii de fi­nan­ţe eu­ro­peni și Par­la­men­tul European au ajuns la un acord pri­vind me­ca­nis­mul unitar de re­gle­men­ta­re a cri­ze­lor ban­ca­re, des­ti­nat să pu­nă ca­păt sal­vă­rii băn­ci­lor cu bani pu­blici și ca­re va in­tra în vi­goa­re la 1 ia­nua­rie 2015. În vir­tu­tea aces­tui me­ca­nism, BCE va su­pra­ve­ghea di­rect băn­ci­le din zo­na eu­ro și din res­tul ţă­ri­lor UE ca­re de­cid să se ală­tu­re uni­u­nii ban­ca­re europene. În ipo­te­za unei cri­ze ban­ca­re un­de ac­ţi­o­na­rii, cre­di­to­rii și industria bancară nu pot aco­peri sin­guri cos­tu­ri­le, 40% din cos­tu­ri­le de fi­nan­ţa­re a fon­du­lui co­mun de res­truc­tu­ra­re bancară vor fi împăr­ţi­te între ţă­ri­le mem­bre ale uni­u­nii, pon­de­re ca­re va ur­ca la 60% în al doi­lea an și la 70% în anul al trei­lea, ur­mând ca împăr­ţi­rea to­ta­lă a cos­tu­ri­lor să fie re­a­li­za­tă în al op­tu­lea an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.