TANDEMUL FRANCO-GER­MAN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Di­ver­gen­ţa între pri­me­le do­uă eco­no­mii ale Eu­ro­pei a fost ana­li­za­tă de Deutsche Bank prin pris­ma nu­mă­ru­lui de in­sol­ven­ţe ale com­pa­ni­i­lor: anul tre­cut, un nu­măr de 62.698 com­pa­nii fran­ce­ze (cu 2,5% mai mul­te de­cât în 2012) și 19.488 com­pa­nii ger­ma­ne (cu 8,6% mai puţine de­cât în 2012) au ce­rut in­sol­ven­ţa. Ban­ca ger­ma­nă con­sta­tă că între 2002 și 2006 nu­mă­rul in­sol­ven­ţe­lor a ur­mat cam aceeași evo­lu­ţie în ce­le do­uă ţări, iar ulterior a apă­rut o di­ver­gen­ţă ca­re n-a fă­cut de­cât să se am­pli­fi­ce. De no­tat că pro­gre­sia in­sol­ven­ţe­lor nu de­pin­de de ci­clul economic (pentru a se men­ţi­ne un nu­măr con­stant de in­sol­ven­ţe ar fi fost ne­voie de o creștere anua­lă a PIB cu cel pu­ţin 2%, ce­ea ce ni­ci­u­na din­tre ţări nu a re­a­li­zat), ci de abi­li­ta­tea fir­me­lor de a prac­ti­ca o ad­mi­nis­tra­re a li­chi­di­tă­ţi­lor de na­tu­ră să asi­gu­re flu­xul plă­ţi­lor in­di­fe­rent de ci­clul economic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.