CU BA­NII JOS

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Inter­dic­ţia de tran­zac­ţi­o­na­re cu nu­me­rar a imo­bi­le­lor și a au­to­ve­hi­cu­le­lor a fost aban­do­na­tă de Fi­nan­ţe, iar la fi­e­ca­re cum­pă­ra­re a fost in­tro­dus un pla­fon de 10.000 de lei, la fel ca în ca­zul tranzacţiilor ge­ne­ra­le între per­soa­ne­le fi­zi­ce. Mă­su­ra a fost sus­ţi­nu­tă de mi­nis­trul de re­sort Ioana Pe­tres­cu, ca­re a apre­ciat că pla­fo­na­rea plă­ţi­lor în nu­me­rar re­du­ce eva­zi­u­nea fiscală și spă­la­rea de bani. Proi­ec­tul de le­ge pri­vind plă­ţi­le în nu­me­rar se află în dez­ba­te­re de câte­va luni, du­pă ce gu­ver­nul a anun­ţat că vrea să in­ter­zi­că pla­ta în nu­me­rar pentru te­re­nuri, ca­se și mașini. Ioana Pe­tres­cu a de­cla­rat că pri­o­ri­ta­tea MFP es­te să efi­ci­en­ti­ze­ze colectarea veni­tu­ri­lor, in­clu­siv prin re­du­ce­rea bi­ro­cra­ţi­ei, dar și prin even­tua­le mă­suri de re­la­xa­re fiscală de ge­nul in­tro­du­ce­rii co­tei pro­gre­si­ve de im­po­zi­ta­re pentru populaţie din 2015, da­că spar­ţi­ul bugetar o va per­mi­te.

-10

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.