SURPRIZA DIN IN­DUS­TRIE

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Di­na­mi­ca PIB în 2013 și în ul­ti­mul tri­mes­tru al anu­lui au fost sus­ţi­nu­te aproa­pe to­tal de agri­cul­tu­ră (creștere anua­lă de 38,2%, tri­mes­tria­lă de 5,6%) și in­dus­trie (12,6%, respectiv 2,7%), ţi­nând cont că agri­cul­tu­ra a avut o con­tri­bu­ţie de 1,7%, iar industria de 3,5% la creșterea PIB de 5,2% în T4 2013 fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă din 2012, con­sta­tă ana­liștii de la Raif­fei­sen Bank Ro­mânia. Va­loa­rea adău­ga­tă bru­tă în ce­le­lal­te sec­toa­re (con­struc­ţii, ser­vi­cii pu­bli­ce și private) a scă­zut mar­gi­nal în T4 fa­ţă de T3. Di­na­mi­ca in­dus­tri­ei în a do­ua par­te a anu­lui (creștere de 9% în T3 și de 12,6% în T4 fa­ţă de 2012, cea mai bu­nă din 2001 încoa­ce) ră­mâne sur­prin­ză­toa­re, chiar în în con­di­ţi­i­le unor ex­por­turi so­li­de, având în ve­de­re că vi­ne pe fondul unui ni­vel re­dus de ac­ti­vi­ta­te eco­no­mi­că pe an­sam­blu și al unei ce­reri in­ter­ne sla­be.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.