2% creșterea nu­mă­ru­lui de pa­sa­geri tran­spor­ta­ţi

Business Magazin (Romania) - - // AVIA I E -

în și din Ro­mânia în 2013, fa­ţă de anul pre­ce­dent Ger­man­win­gs, a bi­fat un in­suc­ces pe piața lo­ca­lă, du­pă ce a re­nu­nțat la cur­se­le că­tre Ber­lin și Stut­tgart oda­tă cu închi­de­rea zbo­ru­ri­lor de pe aeroportul Bă­neasa, păs­trând doar cur­se­le că­tre Köln de pe Oto­peni, închi­se la rândul lor din ia­nua­rie 2013. „Nu l-aș nu­mi un eșec. Ger­man­win­gs nu a avut o ba­ză ope­rați­o­na­lă aici, deci nu a fost un tran­spor­ta­tor cva­si­nați­o­nal, și se ui­tă la pro­fi­ta­bi­li­ta­tea zbo­ru­ri­lor point-to-point, iar cur­se­le ope­ra­te din Ro­mânia nu au fost ren­ta­bi­le. Nu știu alții cum o duc, dar Ger­man­win­gs nu a mers“, spu­ne Mar­tin Ri­ec­ken, di­rec­to­rul de co­mu­ni­ca­re din Europa al Luf­than­sa.

În 2013, Luf­than­sa a co­man­dat avi­oa­ne în va­loa­re de 31 de miliarde de do­lari. Achi­ziți­i­le de ae­ro­na­ve des­ti­na­te cur­se­lor pe dis­ta­nțe lun­gi vor con­tri­bui la înlo­cu­i­rea unor apa­ra­te mai ve­chi Bo­eing 747-400 și Air­bus A340-300. La ni­vel glo­bal,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.