AFA­CERI ÎNSORITE DIN TURISM

Business Magazin (Romania) - - // AVIA I E -

IE­CA­RE OM ARE EVERESTUL LUI PER­SO­NAL, IAR ACES­TA ES­TE PENTRU MI­NE, DUP FAMILIE, TRAN­SFOR­MA­REA CHRIS­TIAN TO­UR ÎN AGEN IA DE TURISM NUM RUL UNU A RO­MÂNI­LOR“, a de­cla­rat Cris­tian Pan­del, cel ca­re a fon­dat com­pa­nia în ur­mă cu 16 ani. „În pri­mii șap­te ani, îmi aduc amin­te că am tre­cut prin mo­men­te când tre­bu­ia să vând în fi­e­ca­re toam­nă echi­pa­men­tul de al­pi­nism cu ca­re mă căță­ram va­ra, pentru a-l cum­pă­ra din nou pri­mă­va­ra, în fun­cție de evo­luția vânză­ri­lor din age­nție“, își amin­tește an­tre­pre­no­rul de pe­ri­oa­da în ca­re încer­ca să adu­că age­nția la pro­fit. Pri­mul mi­li­on de eu­ro a fost atins în 2005, iar, în urmă­to­rul an, com­pa­nia a ajuns la vânzări de do­uă milioane. Ade­vă­ra­ta dez­vol­ta­re a venit însă în 2008, oda­tă cu tran­sfor­ma­rea age­nți­ei în to­u­ro­pe­ra­tor, cu organizarea pro­pri­i­lor char­te­re. Chris­tian To­ur a ajuns ast­fel anul tre­cut la 150.000 de va­ca­nțe vându­te în re­gim pro­priu, o creștere cu 30% a ci­frei de afa­ceri și un pro­fit de 3 milioane de lei. Tu­riștii au avut de ales între ce­le 35 de zbo­ruri tip char­ter sau ce­le 32 de au­to­ca­re char­ter săp­tă­mâna­le, ce­le 165 de cir­cu­i­te cu avi­o­nul și 230 de cir­cu­i­te cu au­to­ca­rul re­a­li­za­te de companie. RE TERILE CON­STAN­TE AU FOST ASI­GU­RA­TE, po­tri­vit lui Ma­ri­us Pan­del, CEO-ul com­pa­ni­ei, da­to­ri­tă dez­vol­tă­rii de nișe pentru cli­e­nții in­di­vi­dua­li. „Pri­me­le bu­ge­te ca­re s-au di­mi­nuat oda­tă cu veni­rea cri­zei au fost cli­e­nții cor­po­ra­te; am ales tu­ris­mul de ma­să și vrem să continuăm pe aceeași li­nie, dez­vol­tând mai mul­te nișe.“Pri­ma nișă iden­ti­fi­ca­tă de Chris­tian To­ur a fost Se­ni­or Voya­ge, lan­sa­tă în 2009 și des­ti­na­tă seg­men­tu­lui cli­e­nți­lor de peste 55 de ani și ca­re re­vin la ei pentru organizarea va­ca­nțe­lor de do­uă-trei ori anual. Po­tri­vit re­pre­zen­ta­nți­lor Chris­tian To­ur, co­ta de piață ocu­pa­tă pe seg­men­tul că­lă­to­ri­i­lor des­ti­na­te pen­si­o­na­ri­lor es­te de cir­ca 8085%. „Pen­si­o­na­rii au mai mu­lți bani de­cât ti­ne­rii și sunt cei mai fi­de­li cli­e­nți: va­ca­nțe­le lor nu sunt li­mi­ta­te de con­ce­dii, nu au de plă­tit cre­di­te și taxe pentru șco­li“, a de­cla­rat fon­da­to­rul Chris­tian To­ur. Pe se­a­ma aces­tui suc­ces, com­pa­nia va lan­sa anul aces­ta trei noi ca­te­go­rii de pro­du­se nișa­te: Aven­tu­ro, axa­te pe ti­ne­rii ca­re aleg des­ti­nații de dis­tra­cție și sunt dis­puși să chel­tu­ias­că în me­die cir­ca 350 de eu­ro pentru o va­ca­nță,

„FC

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.