GHID PRACTIC PENTRU CEI CE NU SE NU­MESC PAUL MCCARTNEY SAU ARIANA HUFFINGTON

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

„UAU“, AM EXCLAMAT CÂND AM SCOS CARTEA DIN PLIC. Sir Ken Ro­bin­son es­te, so­cot eu, unul din­tre cei mai stră­lu­ciți oa­meni ai pla­ne­tei, și aici nu es­te vor­ba mu­sai de bi­ne­cu­nos­cu­tul dis­curs de la TED des­pre cum ucid școlile cre­a­ti­vi­ta­tea, ci de an­sam­blul Ken Ro­bin­son - omul, idei­le, umo­rul, pre­ze­nța, far­me­cul, per­so­na­li­ta­tea. Pe ur­mă, ci­tind, am fost ușor de­zo­ri­en­tat, pentru că Ro­bin­son merge în „Des­co­pe­ră-ți ele­men­tul“într-o di­re­cție oa­re­cum sur­prin­ză­toa­re pentru mi­ne. Cartea pe ca­re v-o pro­pun vi­ne în sia­jul unei lu­crări din 2009 - „The Ele­ment: How Fin­ding Yo­ur Pas­si­on Chan­ges Eve­ryt­hing“- în ca­re Ro­bin­son și Lou Aro­ni­ca (edi­tor și pu­blis­her, năs­cut în 1958) ara­tă ce se întâmplă în mo­men­tul în ca­re ta­len­tul se întâlnește cu pa­si­u­nea; apar oa­meni ca­re se nu­mesc Paul McCartney, Arian­na Huffington, Mi­ke Fle­et­wood (de la gru­pul rock Fle­et­wood Mac) sau gim­nas­tul Bart Con­ner, oa­meni ca­re și-au gă­sit dru­mul drept în viață, cu bu­cu­rie și dă­ru­i­re. „Des­co­pe­ră-ți ele­men­tul“es­te un ghid practic pentru cei ce nu se nu­mesc Paul McCartney sau Ariana Huffington, dar ca­re simt im­bol­dul de a de­ve­ni ase­meni ce­lor doi; „ghid practic“nu es­te doar o for­mu­la­re goa­lă; au­to­rii vă in­vi­tă să așter­neți, cu crei­o­nul pe hârtie, gânduri și să de­se­nați dia­gra­me ca­re vă vor aju­ta să vă răs­pun­deți unor între­bări de­fi­ni­to­rii pentru per­soa­na ca­re tin­deți să de­veniți. Nu es­te Ken Ro­bin­son cel cu ca­re eram obișnu­it, de un­de ușoa­ra de­zo­ri­en­ta­re de ca­re vor­be­am mai sus, dar la fi­nal mi-am mor­măit în bar­bă „Frai­e­re, un dia­mant nu are o sin­gu­ră față“; și a fost aces­ta un mo­ment în ca­re mi-am descoperit un soi de slă­bi­ci­u­ne. Deci fo­lo­si­tor. Tes­te­le de ca­re am po­me­nit alter­nea­ză cu is­to­ri­oa­re des­pre oa­meni mai mult sau mai puțin obișnu­iți sau de­veniri sur­prin­ză­toa­re, de ge­nul „cum a ajuns Ve­ne­zue­la, a no­uă­zeci și do­ua economie a lu­mii, cu 28% din­tre cei 29 de milioane de lo­cu­i­tori trăind sub pra­gul de să­ră­cie, să ai­bă peste 400.000 de co­pii pre­o­cu­pați de mu­zi­ca cla­si­că și să trăias­că efer­ves­cent pa­si­u­nea pentru muzică, prin ho­tă­rârea și de­ter­mi­na­rea unui sin­gur om“sau „cum a înce­put să com­pu­nă Hans Zim­mer muzică de film (The Li­on King, Gla­dia­tor, Incep­ti­on) in­spi­rat de ar­hi­te­cți pre­cum Nor­man Fos­ter sau Frank Ge­hry și fără să cu­noas­că no­tația mu­zi­ca­lă con­venți­o­na­lă“. Sigur, piața abun­dă de o su­me­de­nie de lu­crări pe te­ma des­co­pe­ri­rii pa­si­u­ni­lor și a de­veni­rii, dar la Ken Ro­bin­son veți gă­si in­te­li­ge­nță, ar­gu­ment, pa­si­u­ne, far­mec. Ro­bin­son își încheie cartea cu o po­e­zie de Anais Nin, „Risc“se che­a­mă, și tot așa închei și eu: „Și a venit apoi zi­ua când ris­cul de a ră­mâne fe­re­cat într-un mu­gu­re a fost mai du­re­ros de­cât ris­cul de ca­re era ne­voie ca să înflo­rești“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.