FRED KOCH

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

CFred Cha­se Koch es­te un in­gi­ner chi­mist ame­ri­can și fon­da­to­rul Koch Indus­tri­es, a do­ua companie pri­va­tă ca mă­ri­me din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Fred C. Koch s-a năs­cut în Qua­nah, Te­xas, în fa­mi­lia imi­gran­tu­lui ger­man Har­ry Koch, pro­pri­e­ta­rul zia­ru­lui Tri­bu­ne - Chi­ef. Fred Koch a stu­diat în ca­drul Insti­tu­tu­lui Ri­ce din Ho­us­ton din 1917 până în 1919 și a ab­sol­vit Insti­tu­tul Mas­sa­chu­set­ts de Tehnologie (MIT) în 1922, în ca­drul că­ru­ia a obți­nut li­ce­nța în prac­ti­ca in­gi­ne­ri­ei chi­mi­ce. Koch și-a înce­put ca­ri­e­ra în ca­drul Te­xas Com­pa­ny, iar mai târziu a de­venit in­gi­ner șef în com­pa­nia Med­way Oil & Sto­ra­ge din Kent, Anglia. În 1925 s-a ală­tu­rat unui co­leg din MIT, P.C. Keith, la com­pa­nia Keith-Win­kler Engi­ne­e­ring din Wi­chi­ta, Kan­sas. Co­le­gul lui a pă­ră­sit însă com­pa­nia în ace­lași an, iar ace­as­ta s-a tran­sfor­mat în Win­kler-Koch Engi­ne­e­ring Com­pa­ny. Doi ani mai târziu, Koch a in­ven­tat o mo­da­li­ta­te mai efi­ci­en­tă în pro­ce­sul de cra­ca­re ter­mi­că pentru tran­sfor­ma­rea pe­tro­lu­lui brut în ben­zi­nă ca­re per­mi­tea mi­ci­lor ju­că­tori din in­dus­trie să con­cu­re­ze cu gi­ga­nții do­me­ni­u­lui. Companiile mari l-au acți­o­nat ime­diat în ju­de­ca­tă pe Koch, cu 44 de pro­ce­se împo­tri­va lui. Koch a câști­gat toa­te pro­ce­se­le, mai puțin unul - în ca­re s-a do­ve­dit pe par­cur­sul ani­lor că ju­de­că­to­rul fu­se­se mi­tu­it. Chiar da­că a câști­gat lup­ta din să­li­le de ju­de­ca­tă, li­ti­gi­ul ex­tins a

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.