EXPERTUL CA­SEI ONLINE

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

O schim­ba­re în lo­cu­in­ţă e con­si­de­ra­tă o ches­ti­u­ne com­pli­ca­tă de mul­tă lu­me, ca­re o tot amână, nești­ind de un­de să înce­a­pă sau ne­do­rind mo­men­tan să-și ba­tă ca­pul cu ea. Au apă­rut, mai nou, si­te-uri ca­re-și pro­pun să-i aju­te pe cei afla­ţi în ace­as­tă si­tua­ţie. Spre exem­plu, De­sig­nMi­ne, al bur­sei de pro­fil Ho­me Advi­sor, per­mi­te uti­li­za­to­ri­lor să-și cre­e­ze schi­ţe pentru de­co­rat ca­me­re­le cu aju­to­rul unei ba­ze de fo­to­gra­fii gru­pa­te pe sti­luri, apoi să cau­te per­soa­ne spe­cia­li­za­te ca­re să le tran­sfor­me pla­nu­ri­le în re­a­li­ta­te. Si­te-ul es­te dis­po­ni­bil și ca apli­ca­ţie pentru iPad. Pe De­co­rist, uti­li­za­to­rii încar­că fo­to­gra­fii cu ca­me­ra vi­za­tă pentru re­no­va­re, pre­ci­ze­a­ză bu­ge­tul dis­po­ni­bil și sti­lul pre­fe­rat, iar de­sig­ne­rii ca­re co­la­bo­re­a­ză cu si­te-ul le cre­e­a­ză o ma­che­tă vir­tua­lă a încă­pe­rii și o lis­tă de un­de se pot cum­pă­ra ele­men­te­le ca­re apar în ea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.