Tac­tici de cam­pa­nie

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

O scur­tă pa­lă de vânt în pânze­le opo­ziți­ei a fur­ni­zat-o de­cla­rația mi­nis­tru­lui de fi­na­nțe Ioana Pe­tres­cu, ca­re a dat de înțe­les că din veni­tu­ri­le fur­ni­za­te de ma­jo­ra­rea ac­ci­zei la car­bu­ra­nți de la 1 apri­lie ar urma să fie ali­men­tat și fondul de pensii și sa­la­rii, nu doar să fie cre­a­te re­sur­se pentru au­tos­tră­zi, re­du­ce­rea CAS sau in­ves­tiții în să­nă­ta­te și edu­cație, așa cum zi­cea în ia­nua­rie pre­mi­e­rul. Nu atât de­cla­rația mi­nis­tru­lui, cât re­a­li­ta­tea că FMI a apro­bat ma­jo­ra­rea ac­ci­zei, ba chiar a ce­rut aco­pe­ri­rea de­fi­ci­tu­lui cre­at de faptul că ma­jo­ra­rea se apli­că abia din apri­lie a schim­bat însă sub­til țin­ta de atac: da­că la înce­put preșe­din­te­le spunea că ba­nii co­lec­tați în plus la buget vor hrăni strict ne­voi­le elec­to­ra­le ale ba­ro­ni­lor, acum preșe­din­te­le a apre­ciat, într-o scri­soa­re adre­sa­tă pre­mi­e­ru­lui, doar că ma­jo­ra­rea ac­ci­zei „va conduce la pi­er­de­rea com­pe­ti­ti­vi­tății la ni­vel re­gi­o­nal“pentru tran­spor­ta­tori și va du­ce la creșterea prețu­ri­lor de con­sum. Îndul­ci­rea to­nu­lui pre­zi­de­nțial a coin­cis însă și cu altă pri­o­ri­ta­te bu­ge­ta­ră nou-apă­ru­tă în con­tex­tul cri­zei din Ucraina, cu in­sis­te­nța con­se­cu­ti­vă a NATO pentru con­so­li­da­rea pre­ze­nței mi­li­ta­re în zo­nă: la bi­la­nțul MApN, Traian Bă­ses­cu a ce­rut ex­pli­cit alo­ca­rea unor bani su­pli­men­tari, la rectificarea bu­ge­ta­ră, pentru creșterea ca­pa­ci­tății de re­a­cție a ar­ma­tei. În ast­fel de con­diții, re­cen­tul mi­ting PMP contra ac­ci­zei, vă­zut de Ele­na Udrea drept star­tul unei fu­rii po­pu­la­re contra gu­ver­nu­lui ca­re ar crește ra­pid co­ta PMP, ră­mâne doar o acți­u­ne elec­to­ra­lă de tre­cut la ar­hi­vă. Du­pă ce in­sis­te­nța Ele­nei Udrea și a lui Cris­tian Pre­da pentru ca Ele­na Bă­ses­cu să can­di­de­ze pe lis­te­le PMP pentru eu­ro­par­la­men­ta­re a ră­mas fără ecou, sin­gu­re­le punc­te de tac­ti­că elec­to­ra­lă ale par­ti­du­lui dor­nic să preia șe­fia drep­tei în Ro­mânia au ră­mas acum încer­ca­rea de re­com­pu­ne­re, mă­car la ni­vel de ima­gi­ne, a tri­o­u­lui tra­diți­o­nal Bă­ses­cu-Boc-Udrea, cu impact strict la „nu­cleul dur“de fani ai preșe­din­te­lui (așa cum s-a întâmplat la reu­ni­u­ni­le Fun­dați­ei Mișca­rea Po­pu­la­ră), la ca­re se adau­gă mai nou și de­cla­rați­i­le Ele­nei Udrea că l-ar pu­tea învin­ge pe Victor Pon­ta la pre­zi­de­nția­le. Aţi primit la ne­gru o par­te sau tot sa­la­ri­ul de la angajator?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.