CINE MAI PLĂ­TEȘTE LA NE­GRU

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

An­ga­ja­ţii din Le­to­nia sunt cei mai dis­puși să ad­mi­tă că pri­mesc „în plic“o par­te sau toa­tă re­mu­ne­ra­ţia de la angajator, cu evi­ta­rea obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le (11% din res­pon­den­ţi, con­form ul­ti­mu­lui Eu­ro­ba­ro­me­tru UE), ur­ma­ţi de cei din Croa­ţia (8%) și cei din Gre­cia, Slo­va­cia și Ro­mânia (7%), în timp ce ţă­ri­le un­de plă­ţi­le se des­fășoa­ră cel mai co­rect sunt Germania, Fin­lan­da, Fran­ţa, Sue­dia (1% din an­ga­ja­ţi de­cla­ră că au primit plă­ţi sa­la­ria­le „în plic“) și Mal­ta (0%). Pe an­sam­blul UE, fa­ţă de si­tua­ţia din 2007 se con­sta­tă o ame­li­o­ra­re a con­du­i­tei fis­ca­le a an­ga­ja­to­ri­lor (pon­de­rea sa­la­ria­ţi­lor plă­ti­ţi la ne­gru a scă­zut de la 5% la 3%), însă zo­na din UE un­de pla­ta la ne­gru ră­mâne cea mai ma­re ră­mâne Europa Cen­tra­lă și de Est. Ro­mânia are cea mai ma­re pon­de­re de res­pon­den­ţi (16%) ca­re au re­fu­zat să răs­pun­dă la între­ba­rea Eu­ro­ba­ro­me­tru­lui, ur­ma­tă de Bulgaria și Ci­pru (4%).

DA

NU

son­daj din 2007 REFUZ (SPONTAN) son­daj din 2013 NU ȘTIU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.