CE VREA FMI DE LA RO­MÂNIA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Îmbu­nă­tă­ţi­rea co­lec­tă­rii veni­tu­ri­lor la buget, con­tro­lul chel­tu­i­e­li­lor, re­for­ma sec­to­ru­lui sa­ni­tar, re­zol­va­rea pro­ble­mei cre­di­te­lor ne­per­for­man­te și pro­te­ja­rea fa­mi­li­i­lor să­ra­ce în con­di­ţi­i­le li­be­ra­li­ză­rii pre­ţu­ri­lor la ener­gie sunt prin­ci­pa­le­le ce­rin­ţe ale FMI fa­ţă de Ro­mânia, du­pă eva­lua­rea acor­du­lui ac­tual ini­ţiat în sep­tem­brie 2013 și no­ua eva­lua­re a acor­du­lui pre­ce­dent, fi­na­li­zat în mar­tie 2011. Con­si­li­ul Di­rec­tor al FMI a lău­dat creșterea eco­no­mi­că ajun­să la un ma­xim pos­tcri­ză, re­du­ce­rea de­fi­ci­tu­lui de cont cu­rent și a in­fla­ţi­ei, pre­cum și re­for­me­le de până acum în sec­to­rul ener­ge­tic și al tran­spor­tu­ri­lor, dar ce­re în con­ti­nua­re res­truc­tu­ra­rea CFR Mar­fă, re­du­ce­rea ari­e­ra­te­lor și con­ti­nua­rea lis­tă­ri­lor la bursă ale com­pa­ni­i­lor de stat (câte 15% din Hi­dro­e­lec­tri­ca și Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia sunt pre­vă­zu­te pentru lis­ta­re în iu­nie).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.