REVOLU IA CONTINU

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

FMI a ter­mi­nat ne­go­ci­e­ri­le cu Ucraina pentru cre­di­tul de 14-18 mld. do­lari pe următorii doi ani, par­te a pro­gra­mu­lui de fi­na­nța­re din par­tea UE și SUA ca­re ar pu­tea ajun­ge în to­tal la 27 mld. do­lari, con­form șe­fu­lui misiunii Fon­du­lui la Ki­ev, Ni­ko­lai Ghe­or­ghi­ev. Drept con­diții spre a pu­tea primi cre­di­tul, Ghe­or­ghi­ev a enu­me­rat „fle­xi­bi­li­za­rea cursului de schimb“și re­for­ma sec­to­ru­lui ener­ge­tic, în con­diți­i­le în ca­re pre­mi­e­rul in­te­ri­mar Arseni Iațe­ni­uk a pro­mis de­ja că va li­be­ra­li­za ta­ri­fe­le la ener­gie, re­nu­nțând la sis­te­mul de sub­venții exis­tent în pre­zent. Un ofi­cial al com­pa­ni­ei de stat Naf­to­gaz a pre­ci­zat de­ja că de la 1 mai ta­ri­fe­le la ga­ze pentru con­su­ma­to­rii cas­nici vor crește cu 50% (ches­ti­u­nea ta­ri­fe­lor la ga­ze a dus în tre­cut la ru­pe­rea a do­uă acor­duri pre­ce­den­te cu FMI, fi­in­dcă gu­ver­ne­le au re­fu­zat de fi­e­ca­re da­tă să ma­jo­re­ze ta­ri­fe­le pentru po­pu­lație). FMI ce­re, de ase­me­nea, re­du­ce­rea de­fi­ci­tu­lui bugetar, prin tăi­e­rea chel­tu­i­e­li­lor și ma­jo­ra­rea im­po­zi­te­lor. Mi­nis­trul de fi­na­nțe a es­ti­mat de­ja că eco­no­mia ță­rii va scădea cu 3% în acest an. În plan di­plo­ma­tic și mi­li­tar, mai mult spre a pre­ve­ni mul­ti­pli­ca­rea ca­zu­lui Cri­me­ea la alte zo­ne de­cât spre a su­sți­ne Ucraina să re­câști­ge Cri­me­ea, NATO a pro­mis că va crește pre­ze­nța mi­li­ta­ră în Europa de Est, iar li­de­rul ame­ri­can Ba­rack Oba­ma a de­cla­rat du­pă sum­mi­tul UE-SUA de la Bruxelles că Sta­te­le Uni­te și Europa sunt uni­te în cri­za ucrai­nea­nă, în timp ce Rusia es­te sin­gu­ră, fi­in­dcă și-a fă­cut cal­cu­lul greșit că va reuși să dez­bi­ne SUA și UE, în timp ce de fapt le-a apro­piat. Tes­tul con­cret al apro­pi­e­rii ar fi dis­po­ni­bi­li­ta­tea eu­ro­pe­ni­lor de a-și „di­ver­si­fi­ca sur­se­le de ener­gie“, cum a spus Oba­ma (în tra­du­ce­re, să re­nu­nțe la re­zis­te­nța față de ex­ploa­ta­rea ga­ze­lor de șist și a ener­gi­ei nu­cle­a­re spre a-și di­mi­nua de­pen­de­nța de ga­zul ru­sesc), dar și de a co­la­bo­ra în pri­vi­nța înăs­pri­rii reale a san­cți­u­ni­lor eco­no­mi­ce contra Moscovei, un alt ca­pi­tol la ca­re eu­ro­pe­nii s-au ară­tat până acum re­la­tiv re­ti­ce­nți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.