O VIC­TO­RIE DE ETA­PĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Eco­no­mia ame­ri­ca­nă a cres­cut cu 2,6% în T4 2013 fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă din 2012, ca efect al ma­jo­ră­rii chel­tu­i­e­li­lor in­ter­ne de con­sum, ca­re re­pre­zin­tă do­uă trei­mi din PIB, cu 3,3%, cel mai ma­re ritm tri­mes­trial din 2010 încoa­ce. Ex­por­tu­ri­le au re­pre­zen­tat un alt mo­tor de creștere, cu o ma­jo­ra­re de 9,5%, în timp ce in­ves­ti­ţi­i­le în lo­cu­in­ţe au scă­zut cu 7,9%, pentru pri­ma da­tă în ul­ti­mii trei ani. Deși una peste alta da­te­le ara­tă mul­ţu­mi­tor, eco­no­miștii atrag aten­ţia că es­te vor­ba de o înce­ti­ni­re a crește­rii (în T3 PIB a cres­cut cu 4,1%), iar per­for­man­ţa în T1 2014 ar pu­tea să fie chiar mai sla­bă, între 1,5% și 2%, in­clu­siv din cau­za con­di­ţi­i­lor me­teo gre­le din iar­nă, ur­mând însă ca re­lan­sa­rea să se pro­du­că în ur­mă­toa­re­le tri­mes­tre, ast­fel încât creșterea eco­no­mi­că pe tot anul să atin­gă 3%, cea mai bu­nă din 2005 încoa­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.