POPULISMUL, UL­TI­MA SO­LU­ŢIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Suc­ce­sul Fron­tu­lui Na­ţi­o­nal con­dus de Ma­ri­ne Le Pen în ale­ge­ri­le lo­ca­le de la 23 mar­tie din Fran­ţa a re­lan­sat te­me­rea că ascen­si­u­nea ex­tre­mei drep­te se va ma­ni­fes­ta și la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din mai. Deși Frontul a câști­gat numai 600 de pri­mă­rii din 37.000, pro­gre­sul e enorm, fi­in­dcă ates­tă de­păși­rea ba­zi­nu­lui electoral ini­ţial li­mi­tat la doar câte­va orașe din Fran­ţa, iar Fi­nan­cial Ti­mes vor­bește de ris­cul unei vic­to­rii a par­ti­du­lui la eu­ro­par­la­men­ta­re ca­re ar însem­na spar­ge­rea în pre­mi­e­ră a du­o­po­lu­lui dre­ap­tas­tânga din politica fran­ce­ză. Măr­ci­le dis­tinc­ti­ve ale FN - sen­ti­men­te­le ra­sis­te și an­ti­i­mi­gra­ţie, in­sis­ten­ţa pe pro­tec­ţi­o­nism economic și ple­doa­ria pentru aban­do­na­rea mo­ne­dei uni­ce - câști­gă po­pu­la­ri­ta­te în con­di­ţi­i­le si­tua­ţi­ei proas­te a economiei: în fe­brua­rie, șo­ma­jul a de­pășit 3,3 mil. per­soa­ne pentru pri­ma da­tă în istoria ţă­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.