CÂT COS­TĂ UCRAINA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Un ra­port al Băn­cii Mon­dia­le es­ti­me­a­ză că da­că va con­ti­nua cri­za ucrai­nea­nă, eco­no­mia Ru­si­ei s-ar pu­tea con­trac­ta cu 1,8% în 2014, în timp ce un impact de scur­tă du­ra­tă al cri­zei ar fa­ce ca PIB să cre­as­că doar cu 1,1% - la ju­mă­ta­te fa­ţă de es­ti­ma­rea de 2,2% din de­cem­brie. Ra­por­tul a fost întoc­mit înain­te de ul­ti­mul val de exod al ca­pi­ta­lu­ri­lor - es­ti­mat de Mos­co­va la 70 mld. do­lari pentru T1 fa­ţă de 63 mld. do­lari în aceeași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut - în con­tex­tul că­de­rii bur­sei ru­sești și a ru­blei. Ru­bla a fost mo­ne­da emer­gen­tă cu cea mai ne­fa­vo­ra­bi­lă evo­lu­ţie în ul­ti­ma lu­nă, si­lind ban­ca cen­tra­lă să ma­jo­re­ze ra­ta cen­tra­lă a do­bânzii de la 5,50% la 7%. O ief­ti­ni­re a pe­tro­lu­lui și o con­ti­nua­re a im­pac­tu­lui cri­zei ar pu­ne în con­ti­nua­re pre­si­u­ne asu­pra mo­ne­dei ru­sești, apre­cia­ză ana­liștii de la Lloyds Bank.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.