SCAD COMISIOANELE?

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei a atras aten­ţia că în Ro­mânia comisioanele de uti­li­za­re a car­du­ri­lor ban­ca­re sunt ex­ce­si­ve, apre­ci­ind că pla­fo­na­rea lor de la 1-1,2% la 0,2-0,3% (pentru car­du­ri­le de de­bit, respectiv de cre­dit) ar pu­tea in­tra în vi­goa­re la noi mai de­vre­me de­cât în res­tul UE, da­că proi­ec­tul de le­ge al MF în acest sens va fi apro­bat până în vară. La ni­ve­lul UE, CE a ela­bo­rat un proi­ect si­mi­lar de pla­fo­na­re a co­mi­si­oa­ne­lor in­ter­ban­ca­re pentru tran­zac­ţi­i­le tran­sfron­ta­li­e­re, ca­re ar urma să fie apro­bat până la sfârși­tul anu­lui. Con­du­ce­rea ARB, ofi­cia­li din BNR și re­pre­zen­tan­ţi ai com­pa­ni­i­lor emi­ten­te de car­duri au ex­pri­mat de­ja du­bii în pri­vin­ţa efec­te­lor po­zi­ti­ve ale pla­fo­nă­rii co­mi­si­oa­ne­lor, su­ge­rând că ace­as­ta va li­mi­ta in­ves­ti­ţi­i­le băn­ci­lor și nu va du­ce la ief­ti­ni­rea pro­du­se­lor la co­mer­cian­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.