CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CRE­DI­TE­LE

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

De­zin­ter­me­di­e­rea fi­nan­cia­ră va înce­tini în 2014, apre­cia­ză ana­liștii de la UniCre­dit Ţi­riac Bank în ul­ti­mul ra­port tri­mes­trial. Pe de o par­te, ra­por­tul cre­di­te/de­po­zi­te a scă­zut la 100% în 2013 ( chiar sub acest ni­vel în ca­zul prin­ci­pa­le­lor 10 bănci), așa încât ieși­ri­le vi­i­toa­re de fon­duri vor re­flec­ta mai mult de­zin­ter­me­di­e­rea co­res­pun­ză­toa­re băn­ci­lor mai mici. Pe de altă par­te, ve­ri­fi­ca­rea ca­li­tă­ţii ac­ti­ve­lor ban­ca­re ini­ţia­tă de BCE va ge­ne­ra pro­ba­bil ne­voi su­pli­men­ta­re de pro­vi­zi­o­na­re pentru une­le bănci și „es­te posibil să ve­dem noi creșteri de pro­vi­zi­oa­ne, de­oa­re­ce cre­di­te­le ne­per­for­man­te men­ţin o ten­din­ţă as­cen­den­tă“, ara­tă ana­liștii băn­cii. Un curs în jur de 4,5 lei/eu­ro „poate pu­ne pre­si­u­ne asu­pra vo­lu­mu­lui de cre­di­te ne­per­for­man­te“, ast­fel încât pentru o sta­bi­li­za­re a cursului mai aproa­pe de 4,4 Ro­mânia ar avea ne­voie de mai mul­te investiţii de por­to­fo­liu, ca­re ar pu­tea fi sti­mu­la­te de pro­ce­sul de privatizare și de ieși­rea pe pi­e­ţe­le ex­ter­ne de capital. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

0 -2,0 -4,0 -6,0 ian. '08

oct. iul. '09 apr. '10 ian. '11 oct. '11 iul. '12 apr. '13 ian. '14 oct. '14 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.