CINE ȘI CUM ANGAJEAZĂ GE­NE­RA­ŢIA Y?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Atra­ge­rea și men­ţi­ne­rea în companie a an­ga­ja­ţi­lor ti­neri, mai pre­o­cu­pa­ţi de re­cu­noaște­re, opor­tu­ni­tă­ţi de avan­sa­re sau de gra­dul de au­to­no­mie pe ca­re îl au de­cât de sa­la­riu, es­te lait­mo­ti­vul dis­cur­su­ri­lor ce­lor mai mul­ţi din­tre di­rec­to­rii de HR. Aceștia sunt ne­voi­ţi să dez­vol­te noi stra­te­gii de recrutare și de re­ten­ţie a ti­ne­ri­lor cu aju­to­rul di­gi­ta­lu­lui, unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te as­pec­te din via­ţa sa­la­ria­tu­lui ge­ne­ra­ţi­ei Y - es­te con­clu­zia di­rec­to­ri­lor de HR și a con­sul­tan­ţi­lor din companiile lo­ca­le ca­re au par­ti­ci­pat la cea de-a no­ua edi­ţie a eveni­men­tu­lui HR Con­fe­ren­ce, or­ga­ni­zat de ZF. „Avem o mul­ţi­me de pro­vo­cări ca­re vor ve­ni mai de­vre­me sau mai târziu și în Ro­mânia. Vor­bim des­pre o con­ti­nua­re a cri­zei eco­no­mi­ce, des­pre po­pu­la­ţia lu­mii ca­re a atins o ci­fră foar­te ma­re, iar nu­mă­rul oamenilor com­pe­ten­ţi es­te încă mic, des­pre o ac­ce­le­ra­re a teh­no­lo­gi­ei și des­pre faptul că po­pu­la­ţia ac­ti­vă îmbă­trânește. Așa că, în loc să ne plângem că ti­ne­rii sunt slab pre­gă­ti­ţi, că vor să ai­bă și mași­nă, și bani, și va­can­ţă și li­ber­ta­te, ar tre­bui să ne gândim la cum le pu­tem oferi un me­diu plă­cut, pentru că ace­as­ta es­te ge­ne­ra­ţia vi­i­toa­re de an­ga­ja­ţi“, a spus Ioana Mar­cu, di­rec­to­rul de re­sur­se uma­ne al ope­ra­to­ru­lui de te­le­fo­nie mo­bi­lă Oran­ge Ro­mânia. Și Flo­rin Tă­ta­ru, vi­ce­preșe­din­te, HR & Orga­ni­za­ti­on în ca­drul Enel Ro­mânia, sus­ţi­ne că in­clu­siv companiile de uti­li­tă­ţi, cum es­te și cea pe ca­re o conduce, tre­bu­ie să se adap­te­ze ra­pid la noi­le teh­no­lo­gii și să își pre­gă­te­as­că an­ga­ja­ţii pentru aces­tea. „Pentru 2017, așa cum pre­vi­zi­o­năm im­pac­tul teh­no­lo­gi­i­lor, din 15 jo­buri pe ca­re le con­si­de­răm cheie, șap­te nu exis­tă în mo­men­tul aces­ta în Ro­mânia. E cri­tic pentru noi să dez­vol­tăm în in­te­ri­or acest know­led­ge în mod ac­ce­le­rat. Re­a­li­ta­tea com­pa­ni­i­lor din uti­li­tă­ţi es­te că exis­tă o ma­re di­fe­ren­ţă la vârsta de 35-40 de ani, ca­re tre­bu­ie aco­pe­ri­tă acum cu teh­no­lo­gii noiì, a spus el. Es­te ne­ce­sa­ră adap­ta­rea mo­du­lui în ca­re HR-ul se ra­por­te­a­ză la pro­fi­lul can­di­da­tu­lui, mult di­gi­ta­li­zat fa­ţă de cel ca­re acum ocu­pă po­zi­ţii de top, mai ne­răb­dă­tor atunci când vi­ne vor­ba des­pre șan­se­le de pro­mo­va­re și interesat în special de echi­li­brul din­tre via­ţa per­so­na­lă și cea de la bi­rou. Exis­tă și stra­te­gii ca­re nu trec mai de­par­te de o sim­plă idee „pe hârtie“sau ajung să fie im­ple­men­ta­te pe bu­că­ţi. Ast­fel că, în mul­te ca­zuri, idei­le bu­ne ale ma­na­ge­ri­lor de HR, ca­re ar crește ni­ve­lul de sa­tis­fac­ţie al an­ga­ja­ţi­lor și, prin ur­ma­re, ni­ve­lul pro­duc­ti­vi­tă­ţii, ajung să fie tre­cu­te cu ve­de­rea sau chiar res­pin­se de boar­dul com­pa­ni­ei fie pentru că aces­ta sub­mi­nea­ză ro­lul HR-ului în or­ga­ni­za­ţie, fie pentru că di­rec­to­rul de re­sur­se uma­ne nu reușește să înţe­le­a­gă ne­voi­le reale de business ale com­pa­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.