DIVIDEND MAI MA­RE LA TRAN­SE­LEC­TRI­CA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Con­du­ce­rea com­pa­ni­ei de stat Tran­se­lec­tri­ca pro­pu­ne ac­ţi­o­na­ri­lor dis­tri­bu­i­rea unui dividend brut de 2,228 lei pentru 2013, de 5,5 ori mai ma­re fa­ţă de cel alo­cat în anul pre­ce­dent, su­ma to­ta­lă ri­di­cându-se la 163,31 milioane lei (36,5 milioane eu­ro). Com­pa­nia a înre­gis­trat în 2013 un pro­fit net con­ta­bil de 200,92 milioane lei, de 5,5 ori mai ma­re fa­ţă de câști­gul din 2012, de 34,48 milioane de lei. Pro­fi­tul ob­ţi­nut anul tre­cut es­te cu 23,8% peste re­zul­ta­tul pre­li­mi­nar anun­ţat an­te­ri­or, de 162,29 milioane lei. Ast­fel, ac­ţi­o­na­rii ar urma să pri­me­as­că 81% din câști­gul din 2013. Di­vi­den­dul pro­pus pentru anul tre­cut, de 2,228 lei, es­te de 5,5 ori mai ma­re fa­ţă de cel dis­tri­bu­it în anul pre­ce­dent, de 0,404 lei. Ran­da­men­tul di­vi­den­du­lui ra­por­tat la ul­ti­mul preţ de mar­ţi, de 15,67 lei/ac­ţi­u­ne, es­te de 14,21%. Statul con­tro­le­a­ză 58,68% din ca­pi­ta­lul Tran­se­lec­tri­ca, iar Fondul Pro­pri­e­ta­tea deţine o par­ti­ci­pa­ţie de 13,49%. Res­tul ti­tlu­ri­lor, respectiv 27,81% din ti­tluri, apar­ţin altor ac­ţi­o­nari. aces­te com­pa­nii ave­au peste 1,87 milioane de per­soa­ne an­ga­ja­te, adi­că mai mult de o trei­me din po­pu­la­ţia sa­la­ria­tă la ni­vel na­ţi­o­nal. Ana­li­za ara­tă că, în mo­men­tul de fa­ţă, 3.200 din­tre aces­tea se află în ca­te­go­ria „in­sol­ven­ţă ine­vi­ta­bi­lă“sau „ne­de­cla­ra­tă încă“. „Aces­te com­pa­nii au o foar­te ma­re in­fluen­ţă asu­pra sis­te­mu­lui economic și tre­bu­ie să fim aten­ţi la evo­lu­ţia lor vi­i­toa­re pentru a ve­dea per­spec­ti­ve­le de creștere și de­păși­re a cri­zei. Ce­ea ce va de­ter­mi­na încli­na­rea ba­lan­ţei într-o di­rec­ţie sau alta es­te mo­dul în ca­re vor ști și vor pu­tea să re­zol­ve prin­ci­pa­le­le pro­ble­me: su­praînda­to­ra­rea și ac­ce­sul la li­chi­di­ta­te. Din fe­ri­ci­re, pia­ţa s-a ma­tu­ri­zat și adap­tat la re­a­li­tă­ţi­i­le eco­no­mi­ce, iar dezvoltarea unei pi­e­ţe se­cun­da­re de fi­nan­ţa­re es­te ine­vi­ta­bi­lă. Mai mult, res­truc­tu­ră­ri­le în afa­ra in­sol­ven­ţei con­fe­ră com­pa­ni­i­lor o so­lu­ţie alter­na­ti­vă la înde­mână. Însă es­te foar­te im­por­tan­tă con­so­li­da­rea unui ca­dru le­gis­la­tiv pentru pro­ce­du­ră, pentru a fi cu ade­vă­rat efi­ci­en­tă“, a de­cla­rat Ru­dolf Vi­zen­tal, aso­ciat al Ca­sei de In­sol­ven­ţă Tran­sil­va­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.