VÂNZĂ­RI­LE H&M ÎN RO­MÂNIA AU CRES­CUT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Vânză­ri­le re­tai­le­ru­lui sue­dez de îmbră­că­min­te Hen­nes & Mau­ritz (H&M) în Ro­mânia au cres­cut în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui fis­cal 2014, pe­ri­oa­da de­cem­brie 2013 - fe­brua­rie 2014, cu 32%, până la 248 milioane de co­roa­ne sue­de­ze (27,84 milioane de eu­ro). În acest in­ter­val, H&M a des­chis în Ro­mânia do­uă ma­ga­zi­ne și a ajuns la o re­ţea de 30 de uni­tă­ţi pe pia­ţa lo­ca­lă, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al com­pa­ni­ei. În pri­me­le trei luni ale anu­lui fis­cal an­te­ri­or, H&M a înre­gis­trat în Ro­mânia vânzări de 188 milioane de co­roa­ne sue­de­ze. Vânză­ri­le in­clud TVA. Creșterea vânză­ri­lor cal­cu­la­tă în lei s-a si­tuat la 29%. În anul fis­cal 2013, încheiat în noi­em­brie, vânză­ri­le din Ro­mânia ale H&M au avan­sat cu 41%, la 893 milioane co­roa­ne sue­de­ze (101 milioane eu­ro), du­pă ce a des­chis 9 ma­ga­zi­ne în pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă, ajun­gând la o re­ţea de 28 de uni­tă­ţi. La ni­vel de companie, vânză­ri­le au cres­cut cu 13%, la 37,52 miliarde de co­roa­ne sue­de­ze (4,21 miliarde de eu­ro), în timp ce re­ţe­aua de ma­ga­zi­ne a ajuns la aproa­pe 3.200 de uni­tă­ţi, din ca­re peste 100 în re­gim de fran­ci­ză. Pro­fi­tul com­pa­ni­ei sue­de­ze a cres­cut în in­ter­va­lul ana­li­zat cu 8%, de la 2,46 miliarde de co­roa­ne la 2,65 milioane de co­roa­ne (300 de milioane de eu­ro).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.