PUŢINE COM­PA­NII CU CI­FRĂ DE AFA­CERI PESTE UN MI­LI­ON DE EU­RO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Mai pu­ţin de 3% din to­ta­lul fir­me­lor active în Ro­mânia (sub 20.000) au un rol de­ter­mi­nat în economie, adi­că au afa­ceri de peste un mi­li­on de eu­ro, iar din­tre aces­tea 3.200 se află în in­sol­ven­ţă ine­vi­ta­bi­lă sau ne­de­cla­ra­tă încă, ara­tă o analiză a Ca­sei de In­sol­ven­ţă Tran­sil­va­nia (CITR). „Companiile de ca­re de­pin­de re­lan­sa­rea eco­no­mi­că în Ro­mânia re­pre­zin­tă mai pu­ţin de 3% din to­ta­lul fir­me­lor active. In­tra­rea aces­to­ra în in­sol­ven­ţă ar ge­ne­ra un efect de do­mi­no cu con­se­cin­ţe ma­jo­re asu­pra între­gu­lui sis­tem“, apre­cia­ză re­pre­zen­tan­ţii CITR. Din to­ta­lul ce­lor peste 600.000 de com­pa­nii active în 2013 înre­gis­tra­te la Re­gis­trul Co­mer­ţu­lui și ca­re nu se află în in­sol­ven­ţă, 19.800 au un rol de­ter­mi­nant în economie, fi­ind so­ci­e­tă­ţi ca­re au active mai mari de un mi­li­on de eu­ro. Cifra de afa­ceri cu­mu­la­tă a aces­to­ra în 2012 a de­pășit 156 de miliarde de eu­ro, cu 18,8% mai ma­re de­cât PIB-ul Ro­mâni­ei. În 2012

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.