ROMÂNII AU FĂ­CUT ANUL TRE­CUT PLĂ­ŢI ONLINE DE CIR­CA 1 MILIARD EU­RO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

De­ţi­nă­to­rii de car­duri au fă­cut anul tre­cut plă­ţi online în va­loa­re de cir­ca un miliard de eu­ro, din ca­re do­uă trei­mi pentru cum­pă­ră­turi din afa­ra Ro­mâni­ei, a de­cla­rat Cătălin Cre­ţu, di­rec­tor re­gi­o­nal al Vi­sa Eu­ro­pe, la con­fe­rin­ţa Me­dia­fax Tal­ks abo­ut Di­gi­tal Eu­ro­pe. „În Ro­mânia anul tre­cut s-au fă­cut 300 milioane de eu­ro plă­ţi online, dar ade­vă­rul es­te că de­ţi­nă­to­rii de car­duri au fă­cut plă­ţi de 1 miliard de eu­ro. Es­te o ci­fră es­ti­ma­tă, pentru că nu exis­tă date ofi­cia­le. E-com­mer­ce-ul din pă­ca­te nu es­te lo­cal, având în ve­de­re că mai mult de do­uă trei­mi din plă­ţi­le cu car­du­ri­le românești sunt pentru cum­pă­ră­turi din afa­ra Ro­mâni­ei“, a spus Cre­ţu. El a ară­tat că pia­ţa ro­mâneas­că de co­merţ elec­tro­nic se con­frun­tă cu mai mul­te pro­vo­cări, prin­tre ca­re lip­sa de încre­de­re nu numai în anu­mi­te ma­ga­zi­ne, ci și în anu­mi­te plat­for­me, anu­mi­te mo­de­le de Sam­sung cu sis­tem de ope­ra­re Android) se vor co­nec­ta au­to­mat și în mod se­cu­ri­zat în ori­ce hot spot Oran­ge, da­că aleg SSID Oran­ge Mo­bi­le Wi-Fi“, spu­ne com­pa­nia. Ac­ce­sul se realizează fără să fie ne­ce­sa­ră o con­fi­gu­ra­re pre­a­la­bi­lă, sin­gu­ra con­di­ţie ce tre­bu­ie înde­pli­ni­tă es­te ca in­ter­fa­ţa Wi-Fi să fie des­chi­să. Ori­ce uti­li­za­tor de ser­vi­cii de te­le­fo­nie mo­bi­lă, in­di­fe­rent de re­ţe­aua în ca­re es­te înre­gis­trat, se poate co­nec­ta la hot spot-urile Oran­ge Wi-Fi timp de 2 ore, au­ten­ti­fi­ca­rea se fa­ce prin por­tal, iar pa­ro­la se pri­mește prin SMS. atât la co­mer­cian­ţii lo­ca­li (37 eu­ro în 2012) , cât și la cei in­ter­na­ţi­o­na­li (55 eu­ro în 2012). Magazinele lo­ca­le re­pre­zin­tă 20% din va­loa­rea to­ta­lă a tranzacţiilor online cu car­duri la co­mer­cian­ţi com­pa­ra­tiv cu 21% anul an­te­ri­or, în timp ce 29,5% din nu­mă­rul to­tal de tran­zac­ţii au fost re­a­li­za­te în magazinele lo­ca­le, fa­ţă de 30% în 2012. „Po­se­so­rii de car­duri pre­fe­ră să cum­pe­re de la co­mer­cian­ţi in­ter­na­ţi­o­na­li din cau­za re­ţe­lei re­la­tiv mici de ma­ga­zi­ne cu re­pu­ta­ţie so­li­dă exis­ten­te din Ro­mânia, dar es­ti­măm că ace­as­tă si­tua­ţie se va schim­ba trep­tat ca ur­ma­re a in­tră­rii pe pia­ţă a unor co­mer­cian­ţi cu­nos­cu­ţi, da­to­ri­tă re­pu­ta­ţi­ei și ex­pe­ri­en­ţei“, a mai afir­mat Cre­ţu. Tran­zac­ţi­i­le online la co­mer­cian­ţii lo­ca­li sunt în pro­por­ţie de 38% că­tre com­pa­nii de ser­vi­cii (te­le­com și IT&C), 15% pentru uti­li­tă­ţi și 14% pentru măr­furi din ca­ta­log.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.